Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи):

Опис исхода учења (највише 200 речи):

Студијски програм је конципиран тако да његовим савладавањем студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције које су специфициране од стране водећих европских инжењерских школа и асоцијација, које се баве образовањем инжењера електротехнике и рачунарског инжењерства.

4.1 Студент стиче опште способности за:

· Разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих инжењерских проблема.

· Практичну примену математичких, електротехничких и других научних дисциплина и инжењерских алата, укључујући њихову мултидисциплинарну повезаност.

· Разумевање професионалне, инжењерске и етичке одговорности.

· Оспособљеност за самостално коришћење стручне литературе и имплементацију нових техничких решења.

· Мултидисциплинарни и тимски рад.

· Способност презентовања техничких материјала у форми писаних чланака, студија и извештаја, или усмених саопштења, предавања и слично, уз поштовање одговарајућих техничких стандарда, правила језичког изражавања и стручне дискусије.

· Способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата.

4.2а Предметно-специфичне способности на модулу Индустријска електроенергетика су:

· Разумевање и примена основних закона електротехнике, детаљно познавање и разумевање области употребе електричне енергије у индустрији.

· Могућност решавања проблема пројектовања, уградње и испитивање електро опреме у индустрији.

· Способност пројектовања и испитивања електричних инсталација (зградама и погонима).

· Оспособљеност за пројектовање и одржавање електромоторних погона.

· Способност анализирања и презентације добијених резултата моделовања, пројектовања, конструисања и испитивања електро опреме и система области индустријске електроенергетике.

4.2б Предметно-специфичне способности на модулу Електроенергетски системи су:

· Темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру електроенергетике.

· Оспособљеност за решавање шире класе проблема пројектовања, производње и експлоатације електроенергетске опреме, као и за њено испитивање и извођење разних врста експеримената (укључујући анализу и презентацију резултата).

· Способност пројектовања и извођења инжењерских експеримената, анализе и имплементације добијених резултата.

· Оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених електроенергетских система, или њихових делова (разводних постројења произвољног напонског нивоа, надземних и кабловских водова и дистрибуираних извора (малих електрана) произвољног типа)

· Способност управљања радом хидро- или термо-електране за дату конфигурацију и степен оптерећења ЕЕС-а

· Способност утврђивања услова под којим се мала електрана датог типа може прикључити на дистрибутивну мрежу одређеног напонског нивоа.

4.2в Предметно-специфичне способности на модулу Рачунарско инжењерство су:

· Коришћење техника, вештина и савремених софтверских алата у инжењерској пракси.

· Темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру рачунарског инжењерства.

· Оспособљеност за пројектовање, реализацију и примену рачунара и рачунарски базираних уређаја.

· Способност за развој, пројектовање конструисање и примену дигиталних компоненти, система и процеса на основу задатих техничких спецификација.

Евиденција :

Додатак дипломе – Прилог 4.1. a Модул 1 ЕЕС

Додатак дипломе – Прилог 4.1. b Модул 2 ИЕЕ

Додатак дипломе – Прилог 4.1. c Модул 3 РИ