Стандард 5: Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Опис (највише 300 речи):

Студијски програм основних академских студија ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО реализује се у трајању од 8 семестра односно 4 године и носи 240 ЕСПБ. Основне академске студије представљају основу за даље образовање на мастер академским студијама ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО.

Током студија студенти слушају:

  • на модулу Индустријска електроенергетика 45 предмета: 37 обавезних и 8 изборних предмета (не рачунајући завршни рад). Обавезни предмети носе 190 ЕСПБ, а изборни предмети носе 33 ЕСПБ. Стручна пракса се реализује у осмом семестру и укупно носи 2 ЕСПБ. Завршни рад је предвиђен у 8 семестру и носи 15 ЕСПБ. Изборност на овом модулу студијског програма је (33+15)/240=20,00%.
  • на модулу Електроенергетски системи 45 предмета: 37 обавезних и 8 изборних предмета (не рачунајући завршни рад). Обавезни предмети носе 190 ЕСПБ, а изборни предмети носе 33 ЕСПБ. Стручна пракса се реализује у осмом семестру и укупно носи 2 ЕСПБ. Завршни рад је предвиђен у 8 семестру и носи 15 ЕСПБ. Изборност на овом модулу студијског програма је (33+15)/240=20,00%.
  • На модулу Рачунарско инжењерство 44 предмета: 35 обавезна предмета и 9 изборних предмета ( не рачунајући завршни рад). Обавезни предмети носе 191 ЕСПБ, а изборни предмети носе 37 ЕСПБ. Стручна пракса се реализује у осмом семестру и укупно носи 2 ЕСПБ. Завршни рад је предвиђен у 8 семестру и носи 10 ЕСПБ. Изборност на овом модулу студијског програма је 20,00%.

Студенти бирају један од модула студијског програма у 3. семестру. До 3. семестра сви предмети сва три модула су заједнички, с тим да су неки на једном модулу обавезни а на другом изборни. То чини укупно 5*30=150 ЕСПБ бодова.

Укупна изборност на студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО износи 20,00%.

Структура студијског прогрaма основних академских студија ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО садржи:

Модул Индустријска електроенергетика:

  • 15,67%, AO,               21,27% ТМ,                36,19% НС и               26,87% СА.

Модул Електроенергетски системи:

  • 16,09%, AO,               19,54% ТМ,                37,55% НС и               26,82% СА.

Модул Рачунарско инжењерство:

  • 15,50% АО,                37,64% ТМ,                28,78% НС и               18,08% СА.

Сваки предмет курикулума садржи назив предмета, тип предмета, семетар у којем се слуша, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај предмета, препоручену литературу, методе реализиације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студената, начин провере знања, начин оцењивања.

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Табела 5.2 Спецификација  предмета

Табела 5.3 Студијски програм: Листа изборних предмета

Табела 5.4. Студијски програм: Академско-општеобразовни предмети  

Табела 5.5. Студијски програм: Теоријско - методолошки предмети  

Табела 5.6. Студијски програм: Научни, односно уметничко-стручни предмети

Табела 5.7. Студијски програм: Стручно-апликативни предмети

Евиденција :

Распоред часова – Прилог 5.1,

Књига предмета (у штампаној или електронској форми на сајту институције) – Прилог 5.2