Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Опис (не више од 300 речи)

Студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО усаглашен је са савременим научним  токовима и стањем струке у области електротехнике и рачунарства и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, посебно у оквиру европског образовног простора.

            Приликом креирања студијског програма пошло се од добре праксе универзитета у Европи и њихових већ креираних студијских програма по стандардима Болоњског процеса. Посебно је анализирана студија 87 европских универзитета „Towards the harmonisation of Electrical and Information Engineering Education in Europe“, Прилог 6.4.

  http://www.eaeeie.org/theiere/THEIERE_monograph_CD_fichiers/CD/THEIERE.pdf

Мада је тренд развоја студија електротехнике и рачунарства у Европи са структуром основних и мастер студија 3+2, Факултет техничких наука у Чачку се определио за модел студија 4+1. Један од основних разлога је уједначеност програма и могућност мобилности студената у оквиру Србије, с обзиром на то да су у Србији већ акредитовани програми студија у Београду, Новом Саду и Нишу са структуром основних и мастер студија 4+1.

Студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, стицања дипломе и начина студирања. Очекиване опште и предметно-специфичне компетенције свршених студената, као и исходи учења који проистичу из курикулума потпуно су усклађени са препорукама докумената из области електротехника и рачунарства. Назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита и компетенције наставника, усаглашени су са већим бројем високошколских установа европског образовног простора, што омогућава висок степен мобилности студената.

Студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је сличан, упоредив и усклађен са акредитованим студијским програмима следећих иностраних институција:

1. UNIVERSITY OF CYPRUS,

Department of  Electrical and Computer Engineering,

http://www.ece.ucy.ac.cy/en/downloads/undergrad_guide.pdf

2. UNIVERSITY OF RUSE,

Faculty of Electrical Engineering, Electronics and Automation,

               http://www.ru.acad.bg/ECTS_package/Faculty_of_EEEA-ECTS_Info_Pack-2008.pdf 

3. TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA,

Faculty of Electrical Engineering,

                 http://www.tu-sofia.bg/eng_new/ECTS/ectas/ectas10-11/Tabl-ECTAS-en.html

У поређењу са приказаним студијским програмима, студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО има исто трајање – носи 240 ЕСПБ бодова, компатибилну структуру курикулума и велики број истоимених или аналогних предмета.

Евиденција:

Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен –Прилог 6.1,2,3,

Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама –Прилог 6.4