Стандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Опис (највише 500 речи)

Факултет техничких наука у Чачку, у складу са потребама друштвене заједнице и у складу са својим материјалним, кадровским и просторним могућностима, на основне академске студије студијског програма ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО уписује 60 студената који се финансирају са буџета и 20 студената који сами финансирају своје студије. На студијски програм могу се уписати кандидати након завршеног четворогодишњег средњошколског образовања, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о упису студената на студијске програме на Факултету техничких наука у Чачку (у даљем тексту Правилником о упису).

Одабир студената за упис на студије врши се на основу успеха са претходног школовања и на основу успеха на пријемном испиту, што је дефинисано Правилником о упису. Врсте знања и способности које се проверавају на пријемном испиту објављују се у конкурсу и одговарају карактеру студијског програма, па кандидати за упис могу полагати пријемни испит из једног од три понуђена предмета: Mатематике, Физике или Основа електротехнике. Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима у штампаној публикацији и на сајту Факултета. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су Правилником о упису.

Конкурс за упис студената објављује се благовремено у званичној публикацији Министарства, информатору Факултета, на сајту, огласним таблама и средствима информисања.

За спровођење конкурса и за сачињавање ранг листе пријављених кандидата, Ректор Универзитета, на предлог Наставно-научног већа Факултета, формира Комисију за упис на Факултету.

Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете Републике Србије, а најмање 5 месеци пре почетка школске године.

Број студената за упис на основне академске студије студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство усклађен је са кадровским, (41 наставника и 32 сарадника са пуним радним временом на Факултету) просторним захтевима (5414m2) и техничко-технолошким могућностима Факултета, као и са потребама Републике Србије. Предвиђен је упис по 80 студената на студијски програм, на свакој години студија.

Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима одржавања пријемних испита, као и збирке задатака за пријемни испит доступни су на веб страници Факултета техничких наука у Чачку (www.ftn.kg.ac.rs).

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

Евиденција:

Конкурс за упис студената – Прилог 7.1,

Решење о именовању комисије за пријем студената – Прилог 7.2,

Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) – Прилог 7.3