Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

Опис (највише 200 речи):

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама. На реализацији студијског програма основних академских студија ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ангажовано је 33 наставника (12 у звању редовног професора, 9 у звању ванредносг професора, 10 доцената и 2 наставника страног језика) и 25 сарадника.

Наставници и сарадници поседују научно стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења.

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Евиденција:

Фотокопије радних књижица, или уговора у раду наставног особља – Прилог 9.1 (ако је затражена акредитација само студијског програма),

Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом – Прилог 9.1a (ако је затражена акредитација само студијског програма),

Правилник о избору наставника – Прилог 9.2 (ако је затражена акредитација само студијског програма),

Књига наставника (са подацима специфицираним на идентичан начин као у табелама из стандарда, ако се не прилажу табеле) – Прилог 9.3

Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције) – Прилог 9.4.