Стандард 11: Контрола квалитета    

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Опис (највише 100 речи):

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација.
Контрола квалитета је регулисана Стратегијом за контролу и обезбеђење квалитета (П.11.2.а.), Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада (П.11.2.б.), и Правилником о уџбеницима.

Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању.

Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 21. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.

У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета. Комисије за самовредновање, и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета

Евиденција:

Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1,

Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета – Прилог 11.2

Правилник о уџбеницима – Прилог 11.3

Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – Прилог 11.4