Стандард 12: Студије на даљину

Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма.

Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, подржан расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају уобичајеног начина реализације студијског програма.

Опис (не више од 300 речи):

На овом студијском програму нису предвиђене студије на даљину, али се користе могућности електронске комуникације наставника и студената, електронских консултација и електронскa дистрибуција материјала.

На студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО се користи могућност Система за електронско учење базирано на  MOODLЕ систему у оквиру лабораторије:

MOODLE систем лабораторије за Информационе технологије http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/:

1. модул Рачунарско инжењерство 9 предмета на адреси Катедри за Информационе технологије и Рачунарске технике, телекомуникације и аутоматике:

http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=5

2. модул Индустријска електроенергетика 6 предмета на адреси:

http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=9

Такође, постaвљене су WEB странице следећих лабораторија:

- Лабораторија за електричне машине, погоне и регулацију:

http://www.empr.ftn.kg.ac.rs/

- Лабораторије за рачунарску технику

http://csl.ftn.kg.ac.rs/

- Лабораторија E-lab

http://e-lab.ftn.kg.ac.rs/index.php