Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 речи):

Информационе технологије (ИТ) - основне академске студије (ОАС) изводе се током четири године. Укупан број ЕСПБ бодова које студент треба да оствари је 240. Назив стдијског програма (СП)  је „Информационе технологије“. Академски назив који се стиче је дипломирани инжењер информационих технологија (дипл. инж. информ. технол), у пољу ИМТ студија. Структура СП даје могућност наглашавања компетенција у додатку дипломи, ка изборним подручјима (модулима - у даљем тексту, у ознаци М1, М2, М3):

1. М1: (дипл. инж. информ. технол – професор (за ИТ у образовању),

2. М2: (дипл. инж. информ. технол – софтверски инжењеринг,

3. М3: (дипл. инж. информ. технол – ИТ у индустрији (видети стандард 2, стандард 3 и Прилог 1.1).

М1: звање дипл. инж. информ. технол – са компетенцијама које воде ка мастеру професора ИТ, добијају студенти:

- којима се у додатку дипломе уписује број ЕСПБ према елементима утврђеним законом (педагошко-психолошко-методички предмети, „Стручна школска пракса“ и број математичка предмета);

- који у изборним блоковима имају могућност избора предмета „Педагогија“ и „Психологија“, из педагошко-психолошко-методичке групе.

М2: овај СП је организован тако да, поред фундаменталних, централних 12 стандардизованих сегмената ИТ, даје компетенције софтверског инжењеринга, за информационе системе, ка експертним и интелигентним системима.

М3: звање дипл. инж. информ. технол. – са компетенцијама примена ИТ у индустрији, добијају студенти који поред инжењерских обавезних предмета, у изборним блоковима бирају предмете за примене ИТ у индустрији.

Модули имају заједничку ИТ-основу обавезних предмета. Разлика је мања од оквира који је потребан за креирање посебних студијских програма. У структури студијског програма изборни предмети су заступљени са 20% за модуле, што износи 48 ЕСПБ.

Како су сегменти ИТ уређени међународним ИСО и СРПС станда­рдима (са око 3.000 ИСО, актуелних 2013), то захтева мултидисциплинарни тимски рад и интерди­сципли­нарност код развоја и примена ИТ у подручјима ИМТ студија, уз сложеност послова, што упућује на усмеравајуће компетентности профила инжењера ИТ, кроз практичну наставу (вежбе) и семинарске радове.

Структура СП је усклађена и модернизована позитивном светском универзитетском праксом у ИТ (ИЕЕЕ стандардизован курикулум ИТ2008 - видети документацију и прилоге уз стандард 6). Иновиран је претходно акредитован СП за ИТ на овом Факултету (који уписују генерације од 2009. године, као трогодишњи, својевремено креиран иновирањем постојећих четворогодишљих студија, из 2005 и 2006-2008. године).

СП ИТ у структури садржи:

- обавезне предмете са основом ИТ (преко 30 на сваком модулу – М1/М2/М3),

- блокове са изборним предметима (са одговарајућим компетенцијама модула),

- стручне праксе и

- завршни рад.

Основна знања и вештине студент стиче комбинацијом:

- класичне наставе са Е-учењем и учењем на даљину, уз наведену литературу,

- кроз интеркативну наставу са мултимедијалним садржајима,

- у просторијама (рачунарским учионицама) опремљеним видео бимом и On-line приступом Интернету,

- самосталним учењем, уз практичан рад у будућем реалном радном окружењу.

Студент стиче диплому ако у року предвиђеном Законом о високом образовању положи све испите прописане студијским програмом ОАС, уради и одбрани завршни рад и тако оствари најмање 240 ЕСПБ.  Завршни рад се ради из једног од предмета предвиђеног програмом за који се студeнт определио. Осим дипломе, студенту се издаје и Додатак дипломи са назначеним компетенцијама модула М1/М2/М3 (Прилог 1.1).

Евиденција: Публикација установе  

 – Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs