Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Опис (највише 500 речи):

Сврха студијског програма основних академских студија Информационе техно­логије јесте висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских и стручних послова у области ИТ као мултидисциплинатног инжењерства, а у складу са потребама друштвене заједнице.

Такође, ове студије су усмерене ка оснаживању стваралаштва у подручју ИТ (према међународној класификацији ICS = 35, и свим подобластима ИТ – укупно 12 стандардизованих), али и оспособљавању за континуирано иновирање знања, посебно због интензивног развоја и иновирања технологија у ИТ, као и дисциплина и система подржаних ИТ интегрисаних у ИТ.

Примарна сврха СП основних академских студија Информа­ционе технологије јесте да образује студенте за радно место дипл. инжењера информа­ционих технологија, као и да их оспособи за теоријски и истраживачки рад у области научних дисциплина из мултидисциплинарног подручја ИТ.

Основне академске студије информационих технологија примарно су и сврсисходно усмерене на образовање дипломираних инжењера за ИТ (област која је према јавности доступној националној и међународној класификацији стандарда - ICS, јасно дефинисана и стандардизована ISO/IEC и СРПС стандардима, за ICS = 35), са специфичним излазним компетенцијама (односно модулима):

- М1, ка компетенцијама професора ИТ, односно професора информатике, односно информатичара (укључујући и подобласти Е-учења, класификоване за ICS = 35.240.99), са циљем усаглашавања са законским и подзаконским актима (по питању изборних педагошко-психолошко-методичких предмета и броја ЕСПБ, математичких предмета, стручне праксе итд),

- М2, ка софтверском инжењерингу, пројектовању, изградњи и одржавању информационих система, ка експертним, односно интелигентним системима (у подобластима за ICS = 35.080),

- ка системима мултимедија, заштите и безбедности података, и осталим подобластима (за подобласти класификоване као ICS = 35.040),

- ка професионалном програмирању и изради корисничке програмске подршке (у подобласти ICS = 35.060),

- ка глобалним веб технологијама, ка веб (мобилном) програмирању и локалним мрежним системима у стандардизованим подобластима ИТ (за класе ICS = 35.100 и ICS = 35.110),

- ка изради база података и система приступа подацима итд.

- М3, ка применама ИТ у индустрији (у подобласти за ICS = 25.040), за
Е-пословање, интеграцију и одржавање рачунарских система и мрежа, као и према осталим стандардизованим применама ИТ (у подобласти примена ИТ, за ICS = 35.240).

Најкраће, сврха овог СП је да јасно дефинише улоге појединаца (дипломираних инжењера информационих технологија) у будућем пословању, са циљним компетенцијама:

- М1, адекватног иновирања знања у ИТ (са сврхом запошљавања у образовању, са достижним компетенцијама професора ИТ са мастер студија, прописаних законским и подзаконским актима),

- М3, исхода са мотивисањем и подстицајем иновативних и развојно-истраживачких склоности ка софтверском инжењерингу (за истраживачки рад у развојним иснститутима, на развоју софтверских производа),

- М3, стандардизованих примена ИТ (за будуће пословање и професионалне активности подржане ИТ),

- достизања осталих интегративних компетенција и сврсисходности „Мх“, уз појашњавање места и улоге осталих класификованих подобласти ИТ и окружења (за боље разумевање осталих чланова тимског рада и стваралаштва).

Овако дефинисана сврха и улога СП, води ка циљевима у структури модула М1/М2/М3, са могућностима од преко 20% различитости излазних компетенција, односно преко 48 ЕСПБ, на сваком модулу (Прилог 1.1).

Евиденција: Публикација

Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs