Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Опис (највише 500 речи):

Циљеви студијског програма ОАС Информационе технологије су да оспособи студенте за професионалан развој и примене ИТ у ИМТ пољу, за професионално деловање у различитим техничким и информационим пословним системима, за интеграцију мобилних система, веб технологија и пружање подршке другим пословним системима, потребама и оперативним активностима.

Основне академске студије Информационе технологије, предвиђеним садржа­јима и методама рада, треба да обезбеде остварење циљева дефинисаних на платформи стандардизованих 12 сегмената ИТ (Прилог 3.1), као и 12 критеријума модела изврсности (по аналогији са моделом EFQM):

1- стицање професионалних компетенција из области ИТ и развој метода за њихово даље усавршавање (како инжењера за ИТ, тако и информатичара – професора ИТ);

2- повећање техничко-технолошке, организационе и информатичке писмености за информатички инжењеринг, схватање потребе за тимским радом;

3- стицање академских вештина из коришћење постојећих и развој нових алата у области ИТ, сродних подручја технике (ИМТ студија: електротехнике, машинства, аутоматизације, роботике итд) и усвајање метода за њихово даље усавршавање и развој;

4-  развој самосталности, аналитичког и критичког приступа у истраживању и реша­вању проблема са и за софтверски инжењеринг, уз овладавање знањем за стандардизовану документацију система;

5-  укључивање у глобализацију техничко-технолошких подручја (Интернет комуникација) за интеграцију и трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна подручја;

6-  јачање свести и одговорности као стручњака, будућих експерата у ИТ за развој локалног (и глобалног) партнерства: привредног, друштвеног система и заштиту животне средине;

7-  развој стваралачких иновативних способности и вештина за спровођење различи­тих процедура развоја и унапређења у PDCA спирали квалитета;

8-  стицање теоретско-методолошких и стручних основа за управљање процесима из области пословних стандардизованих подручја примена ИТ;

9-  стицање вештина за управљање периферијским уређајима у ИТ на „микро“ нивоу, као и пословним ресурсима на „макро“ нивоу;

10- оспособљавање за инсталирање, конфигурисање, креирање софтверских система, апликација и интерфејса за интеграцију са другим системима пословања и стваралаштва;

11- оспособљавање студената за даље самообразовање, за континуирано иновирање знања;

12- образовање и оспособљавање стручњака за рад у посебним подручјима ИТ, али и у бројним подручјима примена ИТ, посебно стандардизованим (ИТ у индустрији, администрацији, у софтверском инжењерингу и професионалним услугама - као посебних производа, од пројектантских услуга до услуга образовања).

Овај СП ОАС ИТ има јасно дефинисане цињеве који своју оригиналност заснивају на стандардизацији цињева и исхода сваког предмета, први пут јавности лансираној кроз СП по коме је студирала генерација (инжењера информатике) уписана 2005. године на овом Факултету. Циљеве СП из 2005. године (трансформације „магловитог“ подручја „информатичара“ у 12 стандардизованих подобласти ИТ) прихватили су многи (тада непостојећи) факултети за ИТ у окружењу. Сада се циљеви овог СП поклапају са очекиваним исходима стандардизованог курикулума за ИТ (од стране угледних удружења као што су: Association for Computing Machinery (ACM), IEEE Computer Society и бројни универзитети код нас и у свету).

Оригинални циљеви овог СП ОАС ИТ представљени су коз модуларност излазних компетенција, засновану на платформи стандардизације ИТ. Ово је базирано на основама кластеризације, односно на значају и њиховој вредности највећег броја иновација у области ИТ (дневних, седмичних, месечних и годишњих), што се у пракси може испратити само кроз тимски рад, односно кроз одговарајуће модуле за стандардизоване подобласти ИТ са највећом фреквенцијом новитета.

Евиденција: Публикација установе
Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs

Прилог 3.1 Стандардизоване области информационих технологија