Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи):

Опис исхода учења (највише 200 речи):

Специфичне компетенције дипломираних студената (систематизоване кроз излазне модуларне компетенције) засноване су на општим компетенцијама у ИТ, укључујући специфичности и исходе кроз 12 функција/аспеката/подобласти/елемената:

1) опште знање и разумевање стандардизованих подручја ИТ: од стандардизоване терминологије, преко организације података, заштите, мултимедија, програмских језика, софтвера, глобалних и локалних комуникација, микро процеса, периферијских уређаја, интерфејса за интеграцију свих ресурса, меморисања и примена;

2) самосталност у организацији рачунарског система (израда база података и система приступа подацима);

3) оспособљеност за селекцију и примену савремених метода и алата у ИТ (професионално програмирање и израда корисничке програмске подршке);

4) способности критичког осмишљавања, истраживања и решавања развојних проблема применом ИТ (софтверски инжењеринг и изградња информационих система);

5) оспособљеност за развој и примену савремених Веб технологија, Интернет програмирања и интеграције глобалних комуникација и система;

6) знања о основним подручјима рачунарских мрежа за професионално деловање у пословном окру­жењу;

7) способност праћења и примена иновација ИТ (ИТ у образовању...);

8) вештине планирања и управљања процесима од макро до микро нивоа;

9) вештине управљања ресурсима ИТ;

10) вештине интеграције и примене сазнања различитих дисциплина подршком ИТ;

11) оспособљеност за континуирано образовање у областима ИТ, за одржавање система/апликација у ИТ;

12) оспособљености и вештине за практичне примене ИТ у индустрији и очекиване резултате.

Евиденција:  

Додатак дипломи  МОДУЛ ИТО - Прилог 4.1.М1 

Додатак дипломи  МОДУЛ СИ   - Прилог 4.1 М2.

Додатак дипломи МОДУЛ ИТИ -  Прилог 4.1 М3.