Стандард 5: Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Опис (највише 300 речи):

Студиjски програм ОАС Информационе техно­логије, реализује се у трајању од осам семестра односно четири године и носи 240 ЕСПБ.

ОАС представљају основу за даље образовање на дипло­мским мастер студијама за ИТ. У структури СП (описаној према захтевима стандарда 1)  наглашава се модуларност курикулума дипломираног инжењера за ИТ, са излазним компетенцијама:

1 – будућег дипломираног инжењера за ИТ са образовним компетенцијама професора ИТ (или „информатичара“, М1),

2 – будућег дипломираног инжењера за ИТ са развојним специфичностима у подобластима софтверског инжењеринга и информационо-експертних система, М2),

3 – будућег дипломираног инжењера за ИТ са компетенцијама примена ИТ у индустрији (М3),

4- „отворености“ структуре курикулума за евентуално иновирање, јер акредитован СП за ИТ 2014. године (задња генерација треба да упише 2019. године, а заврши 2024), по природи интензитета иновирања ИТ, мора/треба/може да буде иновиран на годишњем нивоу.

У структури обавезних предмета (према табели 5.1) за наведене модуларне компетентности (М1/М2/М3), налазе се „core-IT“ предмети стандардизованог курикулума (од стране ИЕЕЕ... видети стандард 6).

Следе прегледи структуре курикулума за СП ОАС ИТ, који су дати кроз:

- распоред предмета по семестрима и кроз четири године студија (при чему су у прве две године распоређени фундаментални ИТ-предмети) Табела 5.1,

- листу са више од 20% изборних предмета (Табела 5.3),

- спецификацију предмета (Табела 5.2, видети Књигу предмета - Прилог 5.2): назив предмета, предуслове за похађање предмета, циљ предмета, исходи учења, садржај предмета (теоријски и практичан део), препо­ручена литература, методе реализације наставе, број часова активне наставе и самосталног рада студената, начин провере знања, начин оцењивања.

Структура СП ОАС ИТ обезбеђује препоручени и оквирни садржај:

- 15% стручно академско-општеобразовних предмета (Табела 5.4),

- 20% теоријско-методолошких предмета (Табела 5.5),

- 35% научно-стручних предмета (Табела 5.6) и

- 30% стручно апликативних предмета (Табела 5.7).

Сваки предмет има своју шифру из које се види евентуално заједништво са другим курикулумима на Факултету.

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Табела 5.2 Спецификација  предмета – Књига предмета

Табела 5.3 Студијски програм: Листа изборних предмета

Табела 5.4.Студијски програм: Академско-општеобразовни предмети  

Табела 5.5.Студијски програм: Теоријско-методолошки предмети 

Табела 5.6. Студијски програм: Научни, односно уметничко-стручни предмети

Табела 5.7.Студијски програм: Стручно-апликативни предмети

Евиденција:

Распоред часова - Прилог 5.1,

Књига предмета (у штампаној или електронској форми на сајту институције) - Прилог 5.2