Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Опис (не више од 300 речи):

Студијски програм (СП) основних академских студија (ОАС) за ИТ усклађен је са савременим светским токовима и трендовима ИТ у одговарајућем образовно-научном пољу ИМТ студија и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама.

СП ОАС ИТ је усаглашен:

а) са принипима и препорукама стандардизованих курикулума у области ИТ у свету и Европи – Прилог 6.4 (курикулум [01], [02], [03], [04], [05] и [06] ACM&IEEE);

[01] Information Technology 2008, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in IT, ACM & IEEE, Association for Computing Machinery (ACM) & IEEE Computer Society, 2008.

[02] Computing Curricula 2005, ACM and IEEE, 2005.

[03] Computer Engineering 2004, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer, IEEE Computer Society, 2004.

[04] Computer Science Curricula 2013, Ironman Draft (Version 1.0), Association for Computing Machinery IEEE-Computer Society, February 2013.

[05] IS 2010, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, Association for Computing Machinery and Association for Information Systems, 2010.

[06] Graduate Software Engineering 2009 (GSwE2009), Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineerin, Stevens Institute of Technolog, 30. September 2009.

б) у оквиру европског образовног простора, по сврси, циљевима и исходима, компетенцијама свршених студената ИТ, као и по структури и садржају са студијским програмима који се изводе на европским универзитетима назначеним у приложеним референцама [07] до [19] – Прилози 6.1, 6.2, 6.3:

[07] Dunya Institute for Higher Education http://www.dunya.edu.af/BIT.html, Švajcarska

[08] Dublin Institute of Technology http://www.comp.dit.ie/pbrowne/DT249-projects2012-13/DT249programme_document.pdf, Irska

[09] Seinäjoki University of Applied Sciences http://ops.seamk.fi/en/2011-2012/TITE.html, Finska

[10] Јyvaskyla university, http://www.jamk.fi/muut/oppaat/studyguide06/documents/InformationTechnology_StudyStructure_August06_000.pdf, Finska

[11] Kemi-Tornio University of Applied Sciences, http://edu.tokem.fi/loader.aspx?id=c815b5d4-ed6a-47db-a3a7-e59e3537dc32, Finska

[12] Insinööri (AMK), Bachelor of Engineering, 240 ECTS credits, https://soleops.ramk.fi/opsnet/disp/en/ops_KoulOhjOps/tab/tab/sea?ryhma_id=5281391&koulohj_id=2114090&valkiel=en&stack=push, Finska

[13] Philips College, http://www.thephilipscollege.com/index.php/faculties/informatics-a-telecommunication/120, Finska

[14] Kaunas university of technology, http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=612I10004&p_year=2012&p_lang=EN, Litvanija

[15] http://www.informatika.ehu.es/p248-enconten/en/contenidos/informacion/indice_finformatica_titulacion/en_titulaci/adjuntos/Foiletoa-ingelesa.pdf, Španija

[16] Comenius University Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, MSc Computer Science, Teaching primary and secondary subjects (master - 120 ECTS), http://www.fmph.uniba.sk, Словачка

[17] Универзитет у Сплиту, Дипломски студијски програм информатике (master - 120 ECTS),  http://www.pmfst.hr/opis_kolegija/Informatika-D.pdf,  Хрватска

[18] Универзитет у Бечу, Факултет за информатику, Master programme Didactic for Informatics (master - 120 ECTS), https://tiss.tuwien.ac.at/curriculum/public/curriculum.xhtml?windowId=9fe&key=56898, Аустрија

[19] Czech Republic – Brno (180 ECTS), http://www.fit.vutbr.cz/.utf-8, http://www.fit.vutbr.cz/study/bc/stplan-l.php?id=132, Чешка

[20] http://www.gutech.edu.om/Pages.aspx?MID=181&PID=97, Nemački fakultet u Omanu!

[21] http://www.it-master.org/downloads/Curriculum-IT-Lemgo-2013-01-25.pdf, Nemačka

[22] http://www.fiit.stuba.sk/docs//Studium/SP2012-13.pdf, Slovačka (Od strane  46)

в) са студијским програмима који се изводе у ваневропском образовном простору:

[23] http://www.csu.edu.au/handbook/handbook13/undergraduate/Binformation
Technology%28BusinessServices%29.html, Australija

[24] http://www.ugs.usf.edu/catalogs/0708/sarbsit.htm, USA

Већи број СП за ИТ у Европи је са структуром основних и мастер студија 3+2. Факултет се определио за модел студија 4+1 због уједначености програма и могућности мобилности студената у оквиру Србије.

Евиденција:

Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен – Прилог 6.1, 2, 3

Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским и светским институцијама – Прилог 6.4