Стандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Опис (највише 500 речи):

У складу са потребама друштвене заједнице и са својим материјалним, кадровским и просторним могућностима, Факултет на СП ОАС - Информационе технологије упи­сује 30 студената који се финансирају из буџета и 10 студената који сами финансирају своје студије. Овај број је сагласан са одлуком оснивача и потврђује се за сваку школску годину. На одобрени СП могу се уписати кандидати након завршеног четворогодишњег средњошколског образовања, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о студирању овог Факултета. Одабир студената за упис на студије врши се према законским актима и Правилнику о упису студената:

1) на основу успеха са претходног школовања и

2) на основу успеха на пријемном испиту.

Студенти са других СП као и они који су завршили студије, такође се могу уписати на овај СП. Посебна комисија вреднује све активности заинтересованог кандидата за упис и на основу признатог броја ЕСПБ бодова одређује:

1) број признатих предмета,

2) појединачно (по сваком признатом предмету) и укупан број ЕСПБ,

3) годину студија на коју се кандидат може уписати.

Конкурс за упис студената спроводи комисија коју именује Наставно научно веће Факултета. На конкурс се могу пријавити кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању. Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете Републике Србије, а најмање четири месеца пре почетка школске године.

Конкурс за упис студената објављује се благовремено:

1) у званичној публикацији Министарства,

2) у информатору Факултета,

3) на Веб сајту Факултета,

4) на огласним таблама Факултета и

5) средствима информисања.

Број студената за упис на СП Информационе техноло­гије – ОАС, усклађен је са могућностима Факултета и потребама Републике Србије. Предвиђен је упис по 40 студената на овај СП, на свакој години студија. Овај број студената за упис на ОАС СП Информационе технологије усклађен је са захтевима ресурса:

- кадровским (у складу са Стандардом 9),

- организационим и материјалним средствима (људски, техничко-технолошки, библиотечки, просторни и други ресурси, у складу са Стандардом 10),

- просторним могућностима Факултета (5414,075 m2).

Редослед кандидата за упис у прву годину студија дефинисан је успехом постигнутим у средњој школи и успехом потигнутим на пријемном испиту. Врста знања и способности које се проверавају на пријемном испиту одговара карактеру студијског програма и објављује се у комкурсу. Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима у штампаној публикацији и на Веб сајту Факултета. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су у Правилнику о студира­њу.

Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима одржавања пријемних испита, као и бесплатне збирке задатака за пријемни испит, доступни су на Веб страници Факултета (www.ftn.kg.ac.rs).

У табели 7.1 дат је преглед броја студената који су уписани на претходно акредитован СП Информационе технологије, ОАС (180 ЕСПБ), као и њихова просечна оцена у претходним годинама уписа.

Важно је напоменути да се у претходним годинама на расписан конкурс за упис СП Информационе технологије пријављивао дупло већи број студената од предвиђеног броја за упис.

У табели 7.2 дат је преглед броја студената који су уписани на акредитован СП ИТ, ОАС (180 ЕСПБ) по годинама студија у текућој школској години.

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм IT (ОАС)

Табела 7.2 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм ИТ по годинама студија у текућој школској години

Евиденција:

Конкурс за упис студената - Прилог 7.1,

Решење о именовању комисије за пријем студената - Прилог 7.2,

Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - Прилог 7.3