Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

Опис (највише 200 речи):

У периоду креирања СП ИТ (крај новембра 2013), на Факултету техничких наука у Чачку, пресек стања наставног особља чини 111 наставника и сарадника у свим звањима и свим врстама радног односа, од којих:

- 19 редовних професора,

- 13 ванредних професора,

- 12 доцената (од којих 9 са 100% радног односа),

- 27 наставника у различитим звањима (са допунским радним временом),

- 2 наставника страног језика (Енглески) као и

- 35 асистената (32 са 100%, двоје са 50%, један са 30% радног односа) и још

- 3 сарадника са 33% радног односа.

За реализацију студијског програма ИТ обезбеђено је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. Преглед наставног особља који учествују у реализацији студијског програма ОАС Информационе техноло­гије дат је у посебним табелама:

- Табела 9.2, листа наставника ангажованих на СП ОАС ИТ, 33 наставника, од чега:

* 12 у звању редовног професора,

* 10 у звању ванредног професора,

* 9 доцената и

* 2 наставника страног језика, као и

- Табела 9.4, листа сарадника ангажованих на СП ИТ (28 сарадника).

Наставници и сарадници поседују научно стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења, што се може видети у Kњизи наставника у овом елаборату (Прилог 9.3).

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави - Књига наставника

Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај о параметрима студијског програма

Евиденција:

Фотокопије радних књижица, или уговора у раду наставног особља - Прилог 9.1 (ако је затражена акредитација само студијског програма),

Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом – Прилог 9.1a (ако је затражена акредитација само студијског програма),

Правилник о избору наставника – Прилог 9.2 (ако је затражена акредитација само студијског програма),

Књига наставника (са подацима специфицираним на идентичан начин као у табелама из стандарда, ако се не прилажу табеле) - Прилог 9.3

Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима   – Прилог 9.4.