Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Опис (не више од 100 речи):

За извођење СП ОАС ИТ обезбеђени су одговарајући људски, просторни, библиотечки, техничко-те­хнолошки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Факултет поседује укупну површину од 5414,075 m2 (Прилог 11.1).

Појединачна припадност (Прилог 10.1):

1- амфитеатар,

2- четири учионице,

3- пет слушаоница,

4- одговарајуће лабораторије,

5- шест рачунарских учионица (162 радна места),

6- библиотека, читаоница итд.

Наставне просторије су опремљене за примену савремених презе­нтацијских средстава (мултимедијалне презетације, Интернет и др, Табела 10.2).

Листе библиотечких јединица (у табелама 10.3, 10.4 и 10.5), допуњују електронски материјали доступни студентима преко Web портала Факултета (видети испуњење захтева Стандарда 12).

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму:

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Табела 10.4 Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму

Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима..., које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

Евиденција:

Књига инвентара – Прилог 10.1

Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и слично Прилог 10.2