Стандард 11: Контрола квалитета    

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Опис (највише 100 речи):

Контрола квалитета СП спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

На Факултету се примењују посебни поступци за обезбеђење квалитета као сталне активности Акционог плана за обезбеђење квалитета, обухватајући мере за унапређење квалитета: курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењи­вања студената, наставних публикација.

Елементи контроле, обезбеђења и управљања квалитетом регулисани су Статутом и нормативним актима:

- Извештај о резултатима самовредновања СП (Прилог 11.1),

- Правилником о уџбеницима (Прилог 11.3).

У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета (Табела 11.1), Комисије за самовре­дновање и посебним активностима Студентског парламента.

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета

Евиденција:

Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1,

Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета – Прилог 11.2,

Правилник о уџбеницима – Прилог 11.3,

Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – Прилог 11.4.