Стандард 12: Студије на даљину

Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма.

Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, подржан расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају уобичајеног начина реализације студијског програма.

Опис (не више од 300 речи):

На овом студијском програму основних академских студија ИТ нису предвиђене студије на даљину, али се на одређеном броју предмета користе могућности реализације наставе у комбинованом режиму (према досадашњим искуствима са Факултета, још од 21. марта 2005. године):

- електронске комуникације наставника, сарадника и студената,

- електро­нских консултација и

- електронских дистрибуција материјала.

На студијском програму ОАС Информационе техноло­гије користи се могућност Система за електронско учење базираног на LMS Moodlе систему који је доступан на адреси http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/ (Прилог 12.1):

* на овом Moodlе систему је у школској 2012/13. години достигнут троцифрен број курсева,

* садржаји на овом Moodlе систему су организовани под одговарајућим катедрама, односно нивоу студија (основне, мастер),

* већина заступљених курсева на овом СП ИТ налази се у оквиру организационе целине Катедре за информационе технологије,

* регистровани корисници могу приступати различитим ресурсима:

--- електронским материјалима (презентацијама, документима),

--- тестовима знања итд.

* на располагању су савремени видови комуникације: чет, форуми...

* такође, на располагању су могућности и разне врсте статистичких анализа коришћења ресурса од стране регистрованих корисника,

* ове статистичке анализе омогућују унапређивање садржаја, према захтевима и предлозима корисника - студената...

Moodle-софтвер је отвореног кода, што омогућује:

--- драгоцену основу за документацију наставних активности,

--- надградњу и повезивање са осталим захтевима за обезбеђење квалитета,

--- практичну примену и примере представљања реализације захтева међународних ISO/IEC стандарда у области Е-учења (организованих према међународној и националној класификацији стандарда као ICS = 35.240.99),

--- унапређење до управљања квалитетом „комбинованих“ студија, на путу ка студијама на даљину (Прилог 12.2)...

Прилог 12.1: Елементи система за електронско учење

Прилог 12.2: Инфраструктура хипермедијалне лабораторије за учење на даљину