Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

Назив студијског програма је основне академске студије (ОАС) Информационе технологије. Студијски програм је усаглашен и обликован према стандардима за основне академске студије Закона о високом образовању Републике Србије, препорукама америчких професионалних удружења Association for Computing Machinery (ACM) и IEEE Computer Society, укључујући ACM/IEEE Information Technology Curriculum 2017, ACM/IEEE Computer Science Curricula 2013, Information Technology Curriculum 2008 и друге препоруке у области информационих технологија.

Циљеви студијског програма су да дипломираним студентима обезбеди знање и вештине које ће им омогућити професионални рад у области Информационих технологија и даљи развој каријере. Програм омогућава да студент буде оспособљен да објасни и примени одговарајуће методологије како би појединац или организација остварила своје пословне циљеве, стекну способност анализе, синтезе и предвиђања решења и последица, да се подједнако оспособе за самостално решавање проблема и за тимски рад, да стекну способност примене знања у пракси, узме у обзир промене правца развоја ИТ и процењује и доприноси коришћењем нових технологија за појединца или организацију у којој ради, и да у неким случајевима доприноси научним, математичким и теоријским основама на којима су развијене информационе технологије (ИТ).

Врсте студија су основне академске студије, трају 4 године (8 семестара) и имају 240 ЕСПБ.

Исходи процеса учења студената су квалификације којима се оспособљавају да примене знања из информационих технологија која одговарају потребама дисциплине, анализирају проблеме, идентификују и дефинишу захтеве за примену информационих технологија, пројектују, конфигуришу и одржавају рачунарске системе и мреже, програмирају и развијају софтверске системе и апликације на различитим платформама и технологијама, пројектују и израђују различите врсте система за управљање подацима и аналитику, развијају и користе информационе и интелигентне системе, разумеју професионална, етичка, безбедносна и друштвена питања и одговорности у ИТ области, ефикасно интегришу ИТ-базирана решења у окружење корисника, као и да препознају потребе и имају способност сталног професионалног развоја.

Стручни назив је дипломирани инжењер информационих технологија.

Услови за упис су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит.

Структура студијског програма:

обавезни предмети - 32 обавезнa предмета,

изборни предмети - од 23 изборна предмета по изборним блоковима бира се 9 предмета,

стручна пракса,

дипломски рад.

Студијски програм је обогаћен новим предметима који ће студенте да оспособе за вештине и знања која су препозната од стране ИТ привредног сектора, односно водећих фирми са којима факултет интенезивно сарађује у циљу праћења потреба брзорастућег тржишта рада у софтверској индустрији.

Начин избора предмета се изводи тако да студент бира предмете на почетку семестра, тако што се избор врши по изборним блоковима. Из Изборног блока 1, 2, 3, 4 и 5 студент бира по 1, а из Изборног блока 6 и 7 бира по 2 предмета.

Начин извођења студија је да се настава изводи кроз предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и консултације и тако омогући испуњавање предиспитних обавеза и припрему за полагање зaвршних испита из обавезних и изборних предмета, као и дипломског рада из једног од обавезних или изабраних изборних предмета.

Евиденција:

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) - Прилог 1.1 http://www.ftn.kg.ac.rs/