Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Студијски програм Информационе технологије (ИТ) има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему у складу са Стратегијом образовања у Србији, као и Стратегијом развоја индустрије информационих технологија до 2020. године.

Сврха студијског програма је квалитетно образовање студената за широки спектар послова из области информационих технологија, као и за даље усавршавање. Осмишљен је у складу са тренутним и будућим потребама друштвене заједнице и актуелним трендовима у области образовања и привреде, као и са мисијама и визијама дефинисаним стратегијама Универзитета у Крагујевцу и Факултета техничких наука у Чачку.

Имајући у виду чињенице да су информационе технологије постале интегрални део скоро свих области живота и рада, као и велику потражњу стручњака из ових области на тржишту рада, образовање стручњака оваквих профила је у потпуности друштвено и економски оправдано.

Примарна и оперативна сврха реализације студијског програма основних академских студија Информационе технологије јесте да образује студенте за радно место инжењера информационих технологија, као и да их оспособи за теоријски и истраживачки рад у области научних дисциплина из мултидисциплинарног подручја.

Основне академске студије информационих технологија примарно су усмерене ка образовању инжењера информационих технологија и имају јасне и препознатљиве сврхе и друштвене улоге:

• образовање инжењера информационих технологија способних да своја знања примене у различитим областима привреде (индустрија, државна управа, здравство, итд.);

• припрема за даље образовање из области информационих технологија;

• подстицање информатичког развоја друштва у целини;

• подстицање развоја ИТ индустрије кроз образовање одговарајућег кадра и тиме доприношење општем привредном расту.

По завршетку основних академских студија информационих технологија, студенти ће бити оспособљени за обављање различитих послова из области ИТ:

а) пројектовање, конфигурисање и одржавање рачунарских система и мрежа;

б) програмирање и израду софтверских система и апликација на различитим платформама и технологијама;

в) пројектовање и израду различитих врста база података и система за управљање подацима и аналитику;

г) пројектовање, изградњу и коришћење информационих и интелигентних система;

д) развој и имплементацију Интернет система и сервиса, као и веб дизајн и програмирање.

Такође, ове студије су усмерене ка оснаживању стваралаштва у подручјима ИТ и ка оспособљавању за целоживотно иновирање знања, посебно због интензивног развоја ИТ, као и дисциплина интегрисаних у оквиру ИТ.

Евиденција:

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) - Прилог 1.1  http://www.ftn.kg.ac.rs