Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве у складу са препoрукама и смерницама ACM/IEEE курикулума за област информационих технологија (ИТ),  Стратегијом образовања у Србији, као и Стратегијом развоја индустрије информационих технологија до 2020. године. Циљеви студијског програма су усмерени на стицање академских знања, вештина и специфичних искустава (компетенција) у складу са текућом светском праксом.

Студијски програм Информационих технологија има за циљ да дипломираним студентима пружи потребне вештине и знања за успешно обављање ИТ послова у привреди, напредовање ка лидерским позицијама или даље бављење истраживачким и научним радом.

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

По завршетку студија, дипломирани инжењери информационих технологија биће оспособљени да:

• разумеју и примене одговарајуће информационе технологије и употребе одговарајуће методе како би помогли појединицима или организацијама да остваре своје циљеве,

• успешно функционишу као посредници међу различитим групама ИТ корисника,

• управљају ИТ ресурсима у организацијама,

• предвиде правце развоја информационих технологија и имплементирају одговарајуће технологије у организацијама,

• разумеју научне, математичке и теоријске основе на којима почивају информационе технологије и евентуално допринесу даљем развоју истих,

• живе и раде као заокружени и корисни чланови друштва.

Основне академске студије Информационе технологије, предвиђеним садржајима и методама рада, треба да обезбеде:

• стицање професионалних компетенција из области ИТ,

• унапређење техничко-технолошке и информатичке писмености за информатички инжењеринг и оспособљавање за бољу организацију ресурса ИТ,

• стицање академских вештина из области ИТ и сродних подручја технике (електротехнике, машинства, менаџмента, итд.) и усвајање метода за њихово даље усавршавање и развој,

• јачање технолошког ИТ екосистема кроз образовање и стварање компетентних ИТ стручњака.

Основни циљеви студијског програма су:

• оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају познавање савремених информационих технологија,

• да студент стекне способност да повезује и примени различита знања из области информационих технологија,

• да студент разуме и зна да примени актуелне информационе техонологије у решавању практичних проблема,

• да студент разуме савремена кретања у области информационих технологија и буде способан за коришћење стручне литературе и модерних информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области информационих технологија и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање,

• припрема за даље школовање (мастер и докторске студије, као и истраживачки рад),

• развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, имајући у виду брзину промена у домену информационих технологија,

• обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Евиденција:

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) - Прилог 1.1  http://www.ftn.kg.ac.rs