Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената:

У склопу општих компетенција дипломирани студент је оспособљен за: критички и систематичан приступ технологијама и изворима знања, синтетизовање нових идеја и планова реализације, методолошки приступ решавању проблема, тимски рад, критички осврт на ефекте свог и туђег рада и односу према задацима и окружењу, етички профилисану перцепцију радног окружења, флексибилност у односу према друштвеним и технолошким променама, отвореност према новим идејама, принципима и праћењу нових технологија.

Дипломирани студент информационих технологија на овом студијском програму стиче језгро савремених знања и вештина потребних у ИТ сектору данашњице и изграђује основу за унапређење  и научно-истраживачки рад кроз дипломске академске-мастер и докторске студије. Конкретно, дипломирани студент информационих технологија поседује специфичне компетенције за:

• развој, тестирање, имплементацију и одржавање софтвера различитог профила (десктоп, мрежне, мобилне апликације и апликације за интелигентне умрежене уређаје, пословне апликације, софтвер у облаку, видео-игре),

• пројектовање и администрацију скалабилних умрежених рачунарских система различитих платформи (Linux, Windows, UNIX),

• развој и одржавање веб-презентација,

• пројектовање и одржавање база података,

• планирање животног циклуса софтвера и одржавање софтвера,

• анализу ризика и моделовање претњи у сложеним рачунарским системима и спровођење мера заштите информација,

• развој, одржавање и надградњу информационих система,

• интеграцију софтверских решења у постојеће системе,

• покретање малог ИТ предузећа (IT startup) и управљање његовим пословањем.

Опис исхода учења:

Дипломирани студент је у стању да:

• активно учествује у различитим фазама животног циклуса софтвера (анализира захтеве, учествује у тимском развоју, тестира софтвер, имплементира и одржава софтвер),

• програмира користећи модерне објектно-оријентисане парадигме и савремене програмске језике и алате,

• инсталира, оптимизује и одржава мрежне сервисе,

• моделује и креира комплексне SQL базе података,

• дефинише софтверска, платформска и инфраструктурна информационо-комуникациона решења за различите пословне захтеве,

• планира и реализује пројекте виртуализације и рачунарства у облаку,

• имплементира криптографске, системске и организационе методе заштите података и рачунарских сервиса,

• прати трендове и иновације у пољу ИТ, надграђује и усаглашава своја знања и вештине са актуелним стандардима и захтевима тржишта.

Евиденција:

Додатак дипломе - Прилог 4.1