Стандард 5. Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и њихов опис.

Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове (Табела 5.1).

Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке (Табела 5.2 и Табела 5.3).

У структури студијског програма, изборни предмети заступљени су са најмање 25% у односу на укупан број ЕСПБ бодова на основним студијама. Кроз опште предмете обезбеђује се стицање неопходних знања и вештина, а кроз стручне и изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају потребама и способностима сваког студента појединачно.

У структури студијског програма заступљено је 15,45% академско-општеобразовних, 18,45% теоријско-методолошких, 35,59% научно-стручних и 30,50% стручно-апликативних предмета.

Наставним програмом остварује се настава која може бити: теоретска, у облику рачунских и лабораторијских вежби, практичнa наставa, стручнa праксa, консултацијe са студентима и други облици рада утврђених Наставним програмом.

Провера знања се врши колоквијумима, семинарским радовима, пројектима, домаћим задацима и испитима.

Постоји седам изборних блокова намењених развоју посебних стручних компетенција.

Обавезни предмети се вреднују са 180 ЕСПБ, а изборни предмети са 60 ЕСПБ. Стручна школска пракса реализује се у једном семестру.

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа студија

Табела 5.2 Спецификација предмета

Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе  

Табела 5.2Б Спецификација  дипломског рада  

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма

Табела 5.3 Листа изборних предмета

Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета:

Табела 5.4  Академско-општеобразовни предмети

Табела 5.5  Теоријско - методолошки предмети

Табела 5.6  Научни, односно уметничко-стручни предмети

Табела 5.7  Стручно-апликативни предмети

Блок табела  5.1 Овај СП нема модула

Евиденција:

Распоред часова - Прилог 5.1,

Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) - Прилог 5.2,

Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе - Прилог 5.3