Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм основних академских студија ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (СП ОАС ИТ) усклађен је са стандардизованим курикулумима из области ИТ, а такође је упоредив са сличним програмима на иностраним високошколским установама. Овом студијском програму претходи четворогодишњи СП ОАС ИТ, акредитован 2014. године за 80 студената, који је сада иновиран и планиран за 130 студената, на основу препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Акционог плана за подстицај развоја ИТ сектора, који је покренула Влада Републике Србије.

СП ОАС ИТ је усаглашен:

а) са принципима и препорукама стандардизованих курикулума у области ИТ у свету и Европи – Прилог 6.5 (курикулум [01], [02], [03], [04], [05] и [06] ACM&IEEE)

[01] Information Technology 2017, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in IT, ACM & IEEE, Association for Computing Machinery (ACM) & IEEE Computer Society, 31.5.2016.

[02] Computer Science Curricula 2013, Ironman, Association for Computing Machinery IEEE-Computer Society, Februar 2013.

[03] Graduate Software Engineering 2014, Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering, Stevens Institute of Technology, 23.2.2015.

[04] Computing Curricula 2005, ACM and IEEE, 2005.

[05] Computer Engineering curricula 2016, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer, IEEE Computer Society, 25.10.2015.

[06] IS 2010, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, Association for Computing Machinery and Association for Information Systems, 2010.

б) у оквиру европског образовног простора, по сврси, циљевима и исходима, компетенцијама свршених студената ИТ, као и по структури и садржају са студијским програмима који се изводе на европским универзитетима назначеним у приложеним референцама [07] до [10] – Прилози 6.1, 6.2, 6.3, 6.4:

[07] Varna Free University "Chernorizets Hrabar" Varna, Bulgaria, Computing and Computer Science (BSc, 4 years), http://www.vfu.bg/en/ects_guide/files/sf/ba/inf/inf.html, Бугарска

[08] VAMK, University of Applied Sciences, Information technology, (BSc, 4 years) http://www.puv.fi/opsweb/?code=IT-2017, Финска

[09] University of Nicosia, Computer Science (BSc, 4 years), https://www.unic.ac.cy/bachelor-degrees/computer-science-bsc-4-years, Кипар

[10] Liepaja university, Latvia, Information technology (BSc, 4 years), https://www.liepu.lv/en/49/information-technology, Летонија

У Прилогу 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 дата је документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен, а у Прилогу 6.5 препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским и светским институцијама.

Евиденција:

Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен-Прилог 6.1, Прилог 6.2, Прилог 6.3, Прилог 6.4.

Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама-
Прилог 6.5