Стандард 7. Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

У складу са потребама друштвене заједнице и са својим материјалним, кадровским и просторним могућностима, Факултет на основне академске студије студијског програма Информационе технологије уписује 130 студената. На студијски програм могу се уписати кандидати након завршеног четворогодишњег средњошколског образовања, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета техничких наука и Правилником о упису студената на студијске програме на Факултету техничких наука у Чачку.

Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а најмање четири месеца пре почетка школске године. Конкурс за упис студената објављује се благовремено у званичној публикацији Министарства, информатору Факултета, на сајту, огласним таблама и средствима информисања. Конкурс за упис студената спроводи Kомисија коју предлаже Наставно научно веће Факултета и именује Универзитет.

Редослед кандидата за упис у прву годину студија дефинисан је успехом постигнутим у средњој школи и успехом постигнутим на пријемном испиту. Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима у штампаној публикацији и на Веб сајту Факултета. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су у Правилнику о упису студената на студијске програме.

Број студената за упис на основне академске студије студијског програма Информационе технологије, усклађен је са могућностима Факултета и потребама Републике Србије. Предвиђен је упис по 130 студената на свакој години студија, у складу са кадровским (Стандард 9), организационим и материјалним средствима (људски, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси, у складу са Стандардом 10), као и просторним могућностима Факултета (5414,075 m2).

Овом студијском програму претходи четворогодишњи СП Информационе техноло­гије ОАС, акредитован 2014. године за 80 студената, који је сада иновиран и планиран за 130 студената, на основу препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Акционог плана за подстицај развоја ИТ сектора, који је покренула Влада Републике Србије.

Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима одржавања пријемних испита, као и бесплатне збирке задатака за пријемни испит, доступни су на Веб страници Факултета (http://www.ftn.kg.ac.rs/).

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм ОАС Информационе технологије у текућој и претходне две године

Табела 7.2 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм ОАС Информационе технологије  по годинама студија у текућој школској години

Евиденција:

Конкурс за упис студената - Прилог 7.1,

Решење о именовању комисије за пријем студената - Прилог 7.2,

Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - Прилог 7.3