Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.

На Факултету техничких наука у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално.

Поступци праћења успеха студената, као и начини корективног деловања дефинисани су Правилником о правилима студија на основним и мастер академским студијама, Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту и поступцима за обезбеђење квалитета предвиђеним Статегијом обезбеђења квалитета.

Резултати успеха студената се анализирају на Наставно-научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.

Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. Број ЕСПБ бодова за сваки предмет одређује се на основу радног оптерећења студената у савладавању предмета и применом јединствене методоло­гије Факултета за све студијске програме.

Успешност студената у савладавању сваког предмета посебно се конти­нуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студент може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспи­тних обавеза је 30, а максималан 70.

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин оства­ривања бодова (Табела 8.1). Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (преди­спитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета, а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.

Успешност студената у савладавању одређеног предмета континуирано се прати током наставе. Успешности студената доприноси и врло добра опремљеност Факултета за реализацију наставе на овом студијском програму.

Укупан успех студента на предмету:

- изражава квалитет стечених знања и вештина,

- изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан - изузетан),

- изражава квалитет стечених знања и вештина.

Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова (Табела 8.1).

Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту

Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

Евиденција:

Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) - Прилог 5.2