Стандард 9. Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

У периоду креирања СП ИТ (март 2017.), на Факултету техничких наука у Чачку, пресек стања наставног особља чини 94 наставника и сарадника у свим звањима и свим врстама радног односа, од којих:

- 24 редовних професора (од тога 20 професора са 100% радним временом),

- 9 ванредних професора (од којих 8 са 100% радног односа),

- 23 доцената (од којих 18 са 100% радног односа),

- 1 научни сарадник (са допунским радним временом),

- 2 наставника страног језика (Енглески) као и

- 34 асистената и

- 1 сарадник са 100% радног односа.

За реализацију СП ИТ обезбеђено је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. Преглед наставног особља који учествују у реализацији студијског програма ОАС ИТ дат је у табелама 9.2 и 9.4. У табели 9.2 приказана је листа наставника ангажованих на СП ОАС ИТ. Укупан број наставника је 29, од којих је 25 са пуним радним временом:

- 10 у звању редовног професора (од тога 1 наставник са 80% радног времена),

- 4 у звању ванредног професора (од тога 1 наставник са 50% радног времена),

- 11 доцената,   

- 2 наставника страног језика и

- 2 наставника са додатним ангажовањем.

Укупан број асистената ангажованих на СП ОАС ИТ је 22 и 1 сарадник са 100% ангажовањем (табела 9.4).

Табела 9.0. Укупни подаци о наставном особљу у установи и на студијском програму ( листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже)

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму

Табела 9.3. Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског  програма

Извештај 3. Број сарaдника према потребама студијског програма

Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Евиденција:

Извод из електронске базе података пореске управе републике Србије - Прилог 9.1,

Уговори о раду наставника запослених са пуним радним временом - Прилог 9.1 а,

Оверене фотокопије диплома и М образаца - Прилог 9.1 б,

Правилник о избору наставника - Прилог 9.2,

Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом - Прилог 9.3,

Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи - Прилог 9.4.