Стандард 10. Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Савладавањем студијског програма основних академских студија Информационе технологије студент постаје професионално компетентан и стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање послова у ИТ сектору, према захтевима савременог тржишта и трендовима развоја технологија.

За извођење студијског програма Информационе технологије обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су усклађени са природом студијског програма и бројем студената.

Факултет техничких наука поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 23911 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. За реализацију студијског програма се користе амфитеатар, учионице и слушаонице, лабораторије и рачунарске учионице укупне површине 2285,10 m2 са 1427 места. У наставном процесу се непосредно користи 107 рачунара са приступом интернету и 20 пројектора. Факултет поседује и 153 рачунара намењених посебним активностима студената, као и раду запослених.

Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским  учионицама, класичним путем, уз помоћ мултимедијалне технологије, интерактивно и оквиру е-радионица, што је омогућено применом савремених презентацијских средстава и коришћењем савремeне лабораторијске опреме.

Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко Web портала факултета. Наставни материјали за студијски програм Информационе технологије доступни су на: Систему за е-учење Лабораторије за информационе технологије http://91.187.132.13/moodle/  до 30.09.2017. године, као и на сајту http://eucenje.ftn.kg.ac.rs/, сервисе за едукацију у облаку – Office 365 http://www.ftn.kg.ac.rs/pages/office365.php и Порталу лабораторије за рачунарску технику http://csl.ftn.kg.ac.rs/.

Табела 10.1 - Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму

Табела 10.2 - Листа опреме за извођење студијског програма

Табела 10.3 - Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Табела 10.4 - Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму

Табела 10.5 - Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима, ... које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

Евиденција:

Извод из Књиге инвентара – Прилог 10.1,

Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. - Прилог 10.2.