Стандард 11: Контрола квалитета    

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, стручне праксе и наставних публикација.

Контрола квалитета је дефинисана Политиком обезбеђења квалитета, а регулисана Стратегијом за обезбеђење квалитета, (документ доступан и на сајту факултета) Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и Правилником о уџбеницима  (Прилог 11.3).

Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање. У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета (Табела 11.1), Комисије за самовредновање и кроз посебнe активности Студентског парламента.

Табела 11.1 - Листа чланова Комисије за контролу квалитета

Евиденција:

Извештај о резултатима самовредновања студијског програма - Прилог 11.1,

Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета - Прилог 11.2,

Правилник о уџбеницима - Прилог 11.3,

Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет - Прилог 11.4.