Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

pdf Odluka Nastavno naučnog veća o izmenama i dopunama studijskog programa

pdf Odluka izmene i dopune SP DAS IT

doc Tabela 5.1 Specifikacija predmeta

doc Tabela 9.3 Kompetentnost nastavnika

doc Tabela 9.3 Knjiga mentora

Редни број Шифра Назив Сем. П+СИР ЕСПБ Обав/
Изб.
Наставници
ПРВА ГОДИНА
 1. Дт_МетИст Методологија научних истраживања ИТ и научна комуникација 1 2+1 5 О

Д. Бјекић,
Ж. Мицић,
Д. Милошевић

 

 

Предмет изборног блока 1 (бира се 1 предмет у семестру)        

 

2.

Дт_МатПог

Математика -  одабрана поглавља 1 4+3 10 И

В. Лазаревић

  Дт_ИтМнЗн ИТ и менаџмент знањем 1 4+3 10 И

Ж. Мицић,
М. Благојевић

  Дт_МетВИ Методе и технике вештачке интелигенције 1 4+3 10 И

Д. Милошевић
В. Луковић

  Дт_НапрПрг Напредно програмирање 1 4+3 10 И

М. Тошић

  Дт_ИнтТех Интернет технологије        

Д. Милошевић

  Дт_ЗаштРС Заштита рачунарских система - oдабрана поглавља        

Д. Симић

 

 

Предмет изборног блока 2 (бира се 1 предмет у семестру)          
3.

Дт_РчСимАн

Рачунарскa симулација и анимација

1 5+5 15 И

В. Урошевић

 

Дт_ИнтСст

Интелигентни образовни системи

1 5+5 15 И

Д. Милошевић, В. Алексић

 

Дт_ПрфДСд

Перформансе дискова и система датотека

1 5+5 15 И

Б. Ђорђевић

 

Дт_ИнППХС

Интегрисан приступ пројектовању хардвера и софтвера

1 5+5 15 И

Б. Ђорђевић
У. Пешовић

 

Дт_Ит Станд

ИТ и стандардизација инжењеринга

1 5+5 15 И

Ж. Мицић

 

Дт_ИнфСис

Информациони системи

1 5+5 15 И

Н. Стефановић,
Ж. Мицић

 

Дт_ЦадЦам

Рачунарски подржано пројектовање

1 5+5 15 И

М. Поповић
И. Милићевић

 

Дт_ФазиС

Фази скупови и системи

1 5+5 15 И

Н.Дамљановић

 

 

Предмет изборног блока 3 (бирају се 2 предмета у семестру)          
4./ 5.

Дт_СМрежТ

Савремене мрежне технологије

2 5+5 15 И

Д. Кукољ
В. Младeновић

 

Дт_КвСфтв

Квалитет софтвера

2 5+5 15 И

В. Девеџић

 

Дт_ВебМн

Веб мајнинг

2 5+5 15 И

М. Благојевић

 

Дт_ЕПосл

Електронско пословање

2 5+5 15 И

Н. Стефановић, М. Благојевић

 

Дт_МАтМод

Математичко моделирање

2 5+5 15 И

Н.Дамљановић

 

 Дт_СисПО

Системи за подршку одлучивању

2 5+5 15 И

З.Нешић, М.Папић

 

Дт_СтатМ

Статистичке методе у рачунарству

2 5+5 15 И

В. Лазаревић

  Укупно часова активне наставе на години студија 41    
  Укупно ЕСПБ 60  
ДРУГА ГОДИНА
6.

 

Изборни предмет 5 (бира се други предмет из блока 1) 3 4+3 10 И  
7.

 

Изборни предмет 6 (бира се други предмет из блока 2) 3 5+5 15 И  
8. 

Дт_ИстрПР

Истраживање и публиковање радова 3 0+3 5 О Ментор
9.  Дт_ИТ-ТО Докторска дисертација – теоријске основе 4   30 О  
  Укупно часова активне наставе на години студија 9  
  Укупно ЕСПБ 60  
 
ТРЕЋА ГОДИНА
10.

Дт_ИТ-СИР1

Докторска дисертација – СИР 1 5 20 30 О  
11. 

Дт_ИТ-СИР2

Докторска дисертација  – СИР 2 6 10 15 О  
12. 

Дт_ИТ-ОД

Докторска дисертација израда и одбрана 6 10 15 О  
  Укупно часова активне наставе на години студија 40  
  Укупно ЕСПБ 60  
УВОД

Назив  установе: Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука

Адреса: Светог Саве 65, Чачак

Web адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: ИМТ студије

Природно-математичке науке

Друштвено-хуманистичке науке

Медицинске науке

Техничко-технолошке науке

Уметност

Број студената

Основне академске студије  

1150

Мастер академске студије

129

Интегрисане академске студије

129

Специјалистичке академске студије

-

Докторске студије

17

Укупан број студената

1425

Наставно особље у наставничким звањима

Наставник страног језика

Доценти

Ванредни професори

Редовни професори

Професор емеритус

У сталном радном односу

2

15

14

20

1

У допунском радном односу

6

4

17

Укупан број

2

21

18

37

1

Наставно особље у истраживачким звањима

Научни сарадници

Виши научни сарадници

У сталном радном односу

-

-

У допунском радном односу

1

3

Укупан број

1

3

Укупан број наставника

83

Простор, Библиотека

Простор, укупна квадратура радног простора за студенте докторских студија

884 m2

Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес

660

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских студија

40Назив студијског програма

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)

/

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу
Факултет техничких наука у Чачку

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

ИМТ студије

Научна или уметничка област

Информационе технологије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180

Назив дипломе

Доктор наука –  информационе технологије

Дужина студија

3 године – 6 семестара

Година у којој је започела реализација студијског програма

--

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2016.

Број студената који студира по овом студијском програму 

--

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

7 (седам)

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Наставно научног већа ФТН од 09.03.20116.  
Одлука Сената Универзитета од 31.03.2016.

Језик на коме се изводи студијски програм

српски језик

Година када је програм акредитован

(први пут се акредитује - 2016)

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

http://www.ftn.kg.ac.rs

 

Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских академских студија

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских академских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.


1) Установа/ Факултет техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу (ФТН, у даљем тексту), има програм научно-истраживачког рада (краткорочни и дугорочни, Прилог П.1). ФТН је акредитован као научно-истраживачка Установа (Прилог П.2).
На Установи се обавља научно-истраживачки рад превасходно са циљем развоја науке у области техничко-технолошких наука. Међутим, област информационих технологија (ИТ, у даљем тексту) то затева интердисциплинарни приступ наука кроз више области ИМТ студија.
2а) У области информационих технологија, на Установи је, у текућој школској години, уписана је тек друга генерација СП МАС ИТ (СП из 2015. године). У претходном петогодишњем периоду на установи је мастер студије завршило укупно 230 студената, интегрисане студије је завршило укупно 258 студената, а одбрањено је укупно 19 дисертација. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених публикација дат је у Табели П.1.
2б) На Установи су запослени наставници и сарадници ангажовани на пројектима из области већине од 40 стандардизованих области људског рада и стваралаштва (ICS = 35 за област информационих технологија, ICS – International Clasification of Standards, видети Прилог П.3) уз учешће сарадника и истраживача са више факултета (Табела П.2/ П.3/ П.4).
2в) Значајни излазни резултати из научно-истраживачког рада објављују се у домаћим и међународним научним часописима, на научно-стручним скуповима, монографијама и другим документованим пројектним извештајима (Табела П.5).
2г) У оквирима међународне научно-истраживачке активности, Установа перманентно сарађује са релевантним академским институцијама. Учешће наставника и сарадника на међународним конференцијама резултирало је објављивањем радова у одговарајућим међународним часописима, чиме се остварује могућност успешне размене резултата и истраживачких искустава (Табела П.6).
3) Установа има наставнике ангажоване са пуним радним временом, а који су били ментори у изради доктората (Табела П.7).

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација
Табела П.2. Збирни преглед научно-истраживачких пројеката који се тренутно реализују на Универзитету
Табела П.3. Листа научно-истраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи
Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научно-истраживачкие и уметничко-истраживачке пројекте
Табела П.5. Збирни преглед научно-истраживачких резултата у установи у претходној школској години
Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује

Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората

Евиденција:

Прилог П.1 – Програм научно-истраживачког рада,
Прилог П.2 – Решење/Одлука о акредитацији научно-истраживачке организације,
Прилог П.3 – Стандардизоване области информационих технологија.