Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

УВОД

Назив студијског програма

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна, стручна или уметничка област

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Врста студија

Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60 ЕСПБ

Назив дипломе

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Дужина студија

1 године – 2 семестра

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014.

Број студената који студира по овом студијском програму 

45

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

32

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу         бр. III-01-750/17 од 26.09.2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs