Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Редни бројc Шифра Назив Сем. П В ДОН СИР ЕСПБ О/И Наставници Сарадници
1. 20032 Менаџмент производаMAS_Menadzment_proizvoda (Ma_MnPrz).doc"> 1 2 2 0 0 5 О Весић Васовић Ј. Јасмина Николић М. Неда (В-4)
2. 20065 Организациони системиMAS_Organizacioni_sistemi (Ma_OrgSi).doc"> 1 2 2 0 0 6 О Радојичић П. Мирослав Нешић Д. Зоран (В-1)
Драгашевић М. Александар (В-3)
3. Предмет изборног блока 1"> 1 5 И
20005 Вишекритеријумска оптимизацијаMAS_Visekriterijumska_optimizacija (Ma_VsKtO).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Драгашевић М. Александар (В-2)
20012 Ергономско пројектовањеMAS_Ergonomsko_projektovanje (Ma_ErgPr).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Радовановић М. Милош Радовановић М. Милош (В-2)
20026 Математичке методе у менаџментуMAS_Matematicke_metode_u_menadzmentu (Ma_MatMM).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Дамљановић Ж. Нада (0.5)
Ђурчић Ж. Драган (1.5)
Ђукић Р. Марија (В-2)
20033 Менаџмент енергетским ресурсимаMAS_Menadzment_energetskim_resursima (Ma_MndzER).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Живанић М. Јерослав Розгић С. Димитрије (В-2)
4. Предмет изборног блока 2"> 1 6 И
20075 Симулација и моделирање процесаMAS_Simulacija_i_modeliranje_procesa (Ma_SimMP).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Урошевић Д. Владе Станковић Љ. Небојша (В-2)
20018 Интелигентни системи за подршку одлучивањуMAS_Inteligentni_sistemi_za_podrsku_odlucivanju (Ma_InSPO).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Нешић Д. Зоран Драгашевић М. Александар (В-4)
20104 Енергетска ефикасностEnergetska_efikasnost (EnrEf).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Плазинић В. Милан (1)
Драгићевић М. Снежана (1)
Шућуровић М. Марко (В-2)
20060 Нумерички и статистички софтвериMAS_Numericki_i_statisticki_softveri (Ma_NumSS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Лазаревић Д. Вера Јањић Р. Младен (В-4)
5. Предмет изборног блока 3"> 1 5 И
20017 Интегрисани системи менаџментаMAS_Integrisani_sistemi_menadzmenta (Ma_InSMdz).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Папић Р. Љубиша Пантелић П. Милорад (В-2)
20010 Електромагнетна компабилностMAS_Elektromagnetna_kompabilnost (Ma_EmgKm).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Живанић М. Јерослав Розгић С. Димитрије (В-2)
20058 Нове производне технологијеMAS_Nove_proizvodne_tehnologije (Ma_NvPTh).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-2)
20008 Еко дизајн и окружењеMAS_Eko_dizajn_i_okruzenje (Ma_EkDzO).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Радовановић М. Милош Радовановић М. Милош (В-2)
6. Стручна пракса"> 1 0 0 0 0 3 О
1. Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада"> 2 0 0 0 20 10 О
2. Мастер рад"> 2 0 0 0 0 20 О


УВОД

Високошколско образовање из области индустријског менаџмента на Факултету техничких наука у Чачку званично отпочиње 1998. године, одлуком Научно-наставног већа Универзитета у Крагујевцу број 83/4 од 11. марта 1998. године. Процес образовања кадрова из области индустријског менаџмента на факултету остварен је на свим нивоима студија од основних дипломских, последипломских - специјалистичких и магистарских студија, као и одбраном докторских дисертација из области индустријског менаџмента, чиме је заокружен читав процес. Ступањем на снагу новог Закона о високом образовању (Сл. гласник РС од 10.09. 2005. год.) извршено је иновирање постојећих студијских програма и уведени су нови програми. Одлуком Научно-наставног већа Универзитета у Крагујевцу број 942/4 од 10. јула 2006. године усвојени су студијски програми основних академских и струковних студија и то: Студијски програм основних академских студија Индустријски менаџмент, са два усмерења Производни менаџмент и Производно-информатички менаџмент, студијски програми основних струковних студија Менаџмент и Предузетнички менаџмент. Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент, 120 ЕСПБ, акредитован је Уверењем о акредитацији број 612-00-831/2011-04, од 30.09.2011.године. Исте године, шк. 2011/12. год. започето је са реализацијом овог студијског програма. У складу са основним задацима и циљевима Факултета техничких наука у Чачку акредитовани студијски програми основних и мастер студија Инжењерски менаџмент са система 3+2, прелазе на систем 4+1, односно студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент креиран је у једногодишњем трајању (60 ЕСПБ).

Назив студијског програма

Инжењерски менаџмент

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна, стручна или уметничка област

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Врста студија

Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60  ЕСПБ бодова

Назив дипломе

Мастер инжењер менаџмента

Дужина студија

1 (једна) година

Година у којој је започела реализација студијског програма

2011.год.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014. год.

Број студената који студира по овом студијском програму 

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

32

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Наставног-научног већа Факултета техничких наука у Чачку бр. 12-1206/3 oд 10. 07. 2013. год.  

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу         бр. III-01-750/14 од 26.09.2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs