Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕХАТРОНИКА

Редни бројc Шифра Назив Сем. П В ДОН СИР ЕСПБ О/И Наставници Сарадници
1. 20073 РоботикаMAS_Robotika (Ma_Robot).doc"> 1 2 2 0 0 6 О Недић Н. Новак Недић Н. Новак (В-2)
2. Предмети изборног блока 1"> 1 6 И
20069 Производна логистикаMAS_Proizvodna_logistika (Ma_PrLog).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Ћурчић Н. Срећко Ћурчић Н. Срећко (В-2)
20076 Савремене ИТ и системиMAS_Savremene_IT_i_sistemi (Ma_SItSi).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Мицић М. Живадин Станковић Љ. Небојша (В-2)
3. Предмети изборног блока 2"> 1 6 И
20056 Моделирање и симулација механичких процесаMAS_Modeliranje_i_simulacija_mehanickih_procesa (Ma_MhMdS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Милићевић Р. Иван Дучић Г. Недељко (В-2)
20030 Моделирање и нумеричке анализе мехатроничких структураMAS_Modeliranje_i_numericke_analize_mehatronickih_struktura (Ma_MNAMS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Поповић С. Марко Поповић С. Марко (В-2)
4. Предмети изборног блока 3"> 1 6 И
20083 Управљање на даљинуMAS_Upravljanje_na_daljinu (Ma_UprDlj).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (В-2)
Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
20020 Интелигентни сензориMAS_Inteligentni_senzori (Ma_IntSz).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Ранђић С. Синиша (1)
Митровић С. Небојша (1)
Пешовић М. Урош (В-2)
20015 Индустријске комуникационе мрежеMAS_Industrijske_komunikacione_mreze (Ma_InKmM).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Ђукић Р. Слободан Пешовић М. Урош (В-2)
5. Предмети изборног блока 4"> 1 5 И
20058 Нове производне технологијеMAS_Nove_proizvodne_tehnologije (Ma_NvPTh).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-2)
20009 Електронске компоненте и склоповиMAS_Elektronske_komponente_i_sklopovi (Ma_ElKmS).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Ђукић Р. Слободан Весковић Д. Милан (В-2)
20034 Мониторинг и визуелизација процесаMAS_Monitoring_i_vizuelizacija_procesa (Ma_MonVP).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Митровић С. Небојша (1)
Маричић М. Алекса (1)
Митровић С. Небојша (В-1)
Маричић М. Алекса (В-1)
1. Предмети изборног блока 5"> 2 6 И
20077 Синтеза и карактеризација електронских компонентиMAS_Sinteza_i_karakterizacija_elektronskih_komponenti (Ma_SnKEk).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Митровић С. Небојша Митровић С. Небојша (В-2)
20063 Оптоелектронски системи у мехатронициMAS_Optoelektronski_sistemi_u_mehatronici (Ma_OpSMh).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Митровић С. Небојша Митровић С. Небојша (В-2)
2. Стручна пракса"> 2 0 0 0 0 5 О
3. Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада"> 2 0 0 0 16 5 О
4. Мастер рад"> 2 0 0 0 0 15 О


УВОД

Студијски програм мастер академских студија Мехатронике је интердисциплинарни студијски програм и представља логички наставак студијског програма основних академских студија Мехатронике на Факултету техничких наука у Чачку. Заједнички су га основале 1992/93, Катедра за производно машинство, Катедра за општу електротехнику, Катедра за индустријску енергетику, Катедра за електронику и аутоматику, Катедра за материјале, физику и хемију и Катедра за машинске конструкције.

Почетак XXI века обележен је наглим развојем информатичких технологија и њиховом широком применом у свим сферама живота, а нарочито у области технолошког развоја. Јавља се једна читава нова научна област мехатроника, као и мехатронички приступ у решавању сложених техничких проблема и пројектовању сложених производних система. Развој софтвера за управљање производним процесима утицао је на развој нових система управљања машинама, па традиционално изучавање области машинства и електротехнике даје недовољна знања различитим струкама при реализацији савремених сложених система који се срећу у пракси. Научна област мехатроника представља интердисциплинарну синтезу машинства, електротехнике са електроником и софтверског инжењењрства заједно са информационо - комуникационим технологијама. Комбинацијом ових научних дисциплина постиже се једноставност, економичност, поузданост и прилагодљивост машинских система. Мехатроника ће у будућности постати још важнија дисциплина када ће растућа глобализација и савремено потрошачко тржиште тражити производе и услуге најбољег квалитета, јер ће само најбољи производи ''преживети'' на тржишту.

Дакле, мехатроника постаје подручје које ће повезивати технологију, образовање и стечена искуства у пракси. Мехатроника значи нову генерацију интелигентних машина и техничких система за којима захтев тржишта земаља у транзицији непрестано расте. Будућност мехатронике је осигурана у индустрији, а развој индустрије захтева образовање. Такође, треба нагласити да је мехатроника потребна у свим гранама привреде, како при развоју тако и при одржавању машинских система, па је неопходно образовати и непрекидно едуковати инжењере који ће поседовати знања из већег броја научних дисциплина шематски приказаних на слици, које треба да обједињује мехатроничар ради оптималног решења одређеног производног проблема.

Назив студијског програма

МЕХАТРОНИКА

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије

Научна, стручна или уметничка област

Мехатроника

Врста студија

Други степен студија: мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60 ЕСПБ

Назив дипломе

Мастер инжењер мехатронике

Маст. инж. мехатрон.

Дужина студија

1 година – 2 семестра

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

20014/15.

Број студената који студира по овом студијском програму 

4

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

8

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Научно-наставно већe Факултета техничких наука у Чачку, одлука бр. 1206/4 од  10. 7. 2013. год.

Сенат Универзитета у Крагујевцу, одлука бр. III-01-750/18 од 26.09.2013.год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

2009.

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs