Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕХАТРОНИКА

УВОД

Студијски програм мастер академских студија Мехатронике је интердисциплинарни студијски програм и представља логички наставак студијског програма основних академских студија Мехатронике на Факултету техничких наука у Чачку. Заједнички су га основале 1992/93, Катедра за производно машинство, Катедра за општу електротехнику, Катедра за индустријску енергетику, Катедра за електронику и аутоматику, Катедра за материјале, физику и хемију и Катедра за машинске конструкције.

Почетак XXI века обележен је наглим развојем информатичких технологија и њиховом широком применом у свим сферама живота, а нарочито у области технолошког развоја. Јавља се једна читава нова научна област мехатроника, као и мехатронички приступ у решавању сложених техничких проблема и пројектовању сложених производних система. Развој софтвера за управљање производним процесима утицао је на развој нових система управљања машинама, па традиционално изучавање области машинства и електротехнике даје недовољна знања различитим струкама при реализацији савремених сложених система који се срећу у пракси. Научна област мехатроника представља интердисциплинарну синтезу машинства, електротехнике са електроником и софтверског инжењењрства заједно са информационо - комуникационим технологијама. Комбинацијом ових научних дисциплина постиже се једноставност, економичност, поузданост и прилагодљивост машинских система. Мехатроника ће у будућности постати још важнија дисциплина када ће растућа глобализација и савремено потрошачко тржиште тражити производе и услуге најбољег квалитета, јер ће само најбољи производи ''преживети'' на тржишту.

Дакле, мехатроника постаје подручје које ће повезивати технологију, образовање и стечена искуства у пракси. Мехатроника значи нову генерацију интелигентних машина и техничких система за којима захтев тржишта земаља у транзицији непрестано расте. Будућност мехатронике је осигурана у индустрији, а развој индустрије захтева образовање. Такође, треба нагласити да је мехатроника потребна у свим гранама привреде, како при развоју тако и при одржавању машинских система, па је неопходно образовати и непрекидно едуковати инжењере који ће поседовати знања из већег броја научних дисциплина шематски приказаних на слици, које треба да обједињује мехатроничар ради оптималног решења одређеног производног проблема.

Назив студијског програма

МЕХАТРОНИКА

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије

Научна, стручна или уметничка област

Мехатроника

Врста студија

Други степен студија: мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60 ЕСПБ

Назив дипломе

Мастер инжењер мехатронике

Маст. инж. мехатрон.

Дужина студија

1 година – 2 семестра

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

20014/15.

Број студената који студира по овом студијском програму 

4

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

8

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Научно-наставно већe Факултета техничких наука у Чачку, одлука бр. 1206/4 од  10. 7. 2013. год.

Сенат Универзитета у Крагујевцу, одлука бр. III-01-750/18 од 26.09.2013.год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

2009.

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs