Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Увод

            Студијски програм мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА представља аутономан студијски програм другог нивоа намењен образовању мастер професора компетентних за рад у настави према новим стандардима наставничке професије, али и за рад у осталим васпитно-образовним окружењима и у другим секторима професионалног деловања у којима треба организовати различите облике доживотног образовања и тренинге. Припада области ИМТ и двопредметних студија (техничко-технолошко поље и друштвено-хуманистичко поље)

            Студијски програм одговара студијама у свету присутним под низом посебних назива (Subject teacher education – second cycle, Teacher training courses, са звањима Master of subject teacher education и сл.) које су намењене оспособљавању наставника предметне наставе. Креиран је према потребама образовног система у Србији у коме треба задовољити захтеве професионализације наставничке професије и успостављене стандарде професионалног деловања наставника

            Студијски програм једногодишњих мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА намењен је, пре свега, студентима који завршавају четворогодишње основне академске студије из инжењерских (техничко-технолошких) и менаџерских дисциплина и сродних области, студентима који су завршили мастер академске студије из наведених области, студентима који су завршили студије према претходних прописима у систему високог образовања у Србији у области инжењерских дисциплина и стекли одговарајуће инжењерско звање. Омогућава овим студентима да стекну одговарајуће образовање на мастер академском нивоу потребно за рад у систему васпитања и образовања, посебно у настави стручних предмета, као и у сродним подручјима образовања. Програм је настао интеграцијом два студијска програма намењена образовању предметних наставника стручних предмета који су акредитовани 2012. године и од тада се реализују (СП МАС предметне наставе електротехничког и рачунарског инжењерства и СП МАС предметне наставе машинског инжењерства), као и укључивањем предмета СП МАС Техника и информатика – мастер за електронско учење, који је реализован од 2008. до 2015. године

            Студијски програм је утемељен на традицији школовања професора техничких дисцилина на Факултету техничких наука у Чачку, основаном као Педагошко-технички факултет 1975. године (од 1988. До 2012. Технички факултет), са основном наменом да на универзитетском нивоу образује професоре предметне наставе, што је претеча садашњих настојања да се професионализује наставничка професија и рад наставника у предметној настави. Факултет је основан са циљем да образује професоре електротехнике, професоре машинства и професоре техничког образовања (од 1975), а наставио са школовањем професора технике и информатике (од 1993),  професора информатике (од 2006), мастер професора технике и информатике (ИАС Техника и информатика од 2009. године), мастер професора технике и информатике за електронско учење (МАС ), мастер професора електротехнике и рачунарства (мастер студије од 2012) и мастер професора машинства (мастер студије од 2012)

            Прихватајући најновија техничка, инжењерска, информатичка и педагошка достигнућа, студијски програм МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА омогућава стицање наставничког звања МАСТЕР ПРОФЕСОР СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА – са назнаком области наставног рада према претходно завршеним студијама, што је регулисано Правилником о листи стручних, академских и научних назива (Службени гласник Републике Србије 100/2016), оспособљеног за припрему, реализацију, анализу и унапређивање наставне праксе, као и решавање и других професионалних задатака у систему васпитања и образовања, доживотног образовања у привреди и другим контекстима.


Назив студијског програма

МАС Предметна настава

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку

Светог Саве 65, Чачак

Образовно-научно поље

ИМТ и двопредметне студије: ИМТ

Научна, стручна или уметничка област

Интегрисано техничко-технолошко поље и друштвено-хуманистичко поље

Врста студија

Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60 ЕСПБ

Стручни назив

Скраћеница

Мастер професор стручних предмета –

назив области основних или мастер академских студија које је студент претходно завршио

Примери:

- Мастер професор стручних предмета - област електротехничко и рачунарско инжењерство

- Мастер професор стручних предмета – област машинско инжењерство

- Мастер професор стручних предмета – област мехатроника

- Мастер професор стручних предмета – област информационе технологије

- Мастер професор стручних предмета – област инжењерски менаџмент

- Мастер професор стручних предмета  - област предузетнички менаџмент

- Итд.

Маст. проф. стр. предм.

(варијабилна област у зависности од претходног образовања)

Дужина студија

Једна година

Година у којој је започела реализација студијског програма

Претходни СП на којима је овај програм непосредно утемењен реализују се у периоду 2012-2017, односно 2008-2015

Година када ће започети реализација студијског програма

2019/2020.

Број студената који студира по овом студијском програму 

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

8 студената

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела

Одлука Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку бр. 26-349/7 од 2. 3. 2017. год.

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу  од 30. 3. 2017. http://www.kg.ac.rs/sednica_senata.php?vest_je=711

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којој се налазе подаци о СП

 

19.5 KB
544.7 KB
8.2 KB
28.2 KB
316.3 KB
419.2 KB
42.6 KB
208.7 KB
19.5 KB
1.97 MB
263.0 KB
363.5 KB
218.0 KB
32.5 KB
32.5 KB
55.0 KB
79.0 KB
76.5 KB
53.0 KB
1.20 MB