Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

УВОД

Назив студијског програма

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна, стручна или уметничка област

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Врста студија

Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240 ЕСПБ

Назив дипломе

Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства,

Дужина студија

4 године – 8 семестара

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014.

Број студената који студира по овом студијском програму 

244

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

80

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу         бр. III-01-750/15 од 26.09.2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs