Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ МЕХАТРОНИКА

УВОД

Студијски програм основних академских студија Мехатронике је интердисциплинарни студијски програм формиран 1992/93 године на Техничком факултету у Чачку. Заједнички су га основале: Катедра за производно машинство, Катедра за општу електротехнику, Катедра за индустријску енергетику, Катедра за електронику и аутоматику, Катедра за материјале, физику и хемију и Катедра за машинске конструкције.

На данашњем нивоу развоја технике и технологије, ''нужно'' уједињавање области машинства, електротехнике и рачунарства, диктирано је захтевима за технолошким унапређењем. Данас, традиционално изучавање области машинства и електротехнике давало би недовољна знања различитим струкама при реализацији савремених и сложених система који се срећу у пракси. За реализацију мехатроничких система, поред знања из области машинства и електротехнике потребно је поседовати знања из управљања и програмирања. Овако сложени технички системи не могу се успешно изучавати нити примењивати без довољног познавања машинства (механика, конструкције, хидраулика и пнеуматика, технологија, технички материјали и др), електротехнике (електроника, теорија система и аутоматско управљање, мерење и др.) рачунарства (хардвер, софтвер, вештачка интелигенција и сл.).

Из наведених разлога мехатронику у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на захтеве из реалне праксе уопште, а посебно у нашем окружењу. Јавља се као посебан образовни профил на пољу техничких наука, и као вид мултидисциплинарних инжењерских студија, у настојању да се оствари едукација инжењера способних да разумеју у целини функционисање и пројектовање савремених софистицираних производа (уређаја) и система. Образовни програм треба да омогући студентима да у довољној мери разумеју основне физичке принципе из различитих области технике, стекну неопходна теоријска знања као и да овладају конкретним стручним знањима за реализацију савремених мехатроничких система. Основне научне дисциплине које треба да савлада  мехатроничар образован на данашњем нивоу техничко-технолошког развоја, дате су на слици.

Назив студијског програма

МЕХАТРОНИКА

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије

Научна, стручна или уметничка област

Мехатроника

Врста студија

Први степен студија: основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240 ЕСПБ

Назив дипломе

Дипломирани инжењер мехатронике

Дипл. инж. мехатрон.

Дужина студија

4 године – 8 семестара

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

20014/15.

Број студената који студира по овом студијском програму 

42

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

30

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Научно-наставно већe Факултета техничких наука у Чачку, одлука бр. 1206/4 од  10. 7. 2013. год.

Сенат Универзитета у Крагујевцу, одлука бр. III-01-750/16 од 26.09.2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

2009.

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs