Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ

УВОД

Назив студијског програма

Предузетнички менаџмент

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Друштвено – хуманистичке науке

Научна, стручна или уметничка област

Менаџмент и бизнис

Врста студија

Основне академске студије првог нивоа

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240 бодова

Назив дипломе

Дипломирани менаџер

Дужина студија

4 године

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014.

Број студената који студира по овом студијском програму 

180

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

45

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

5.7.2013. на 12. Седници наставно – научног већа, Број 12 – 1206

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу         бр. III-01-750/11 од 26.09.2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

2009

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs