Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе

Факултет техничких наука у Чачку има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима високог образовања, који су утврђени законом.

Опис (до 300 речи):

Савет Факултета техничких наука у Чачку је на основу предлога Колегијума и Наставно-научног већа, утврдио основне задатке и циљеве рада, који су усклађени са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, као и дефинисаном мисијом и визијом Факултета. Основни задаци Факултета показују сврху и оправданост постојања установе. Имајући у виду тренутне потребе за високообразовним кадровима из области студијских програма који се реализују на Факултету, извршена је анализа кадровских и просторних могућности и у складу са Законом о високом образовању, Факултет је поставио циљеве даљег развоја, утврдио основне задатке и направио план рада установе у наредном периоду. Основни задаци Факултета су:

1. Реализација наставе на основним академским, мастер академским, интегрисаним академским и докторским академским студијама, у оквиру акредитованих студијских програма;

2. Преношење најновијих научних и стручних знања и вештина;

3. Реализација научно-истраживачких пројеката, самостално и у сарадњи са другим oрганизацијама из земље и иностранства,

4. Организовање научних и стручних конференција, скупова и семинара;

5. Пружање могућности студентима да под одговарајућим и једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота;

6. Организовање и спровођење посебних програма за стално стручно усавршавање запослених;

7. Усавршавање научног и наставног подмлатка и оспособљавање студената за бављење научним радом.

За остварење задатака Савет Факултета је утврдио следеће основне циљеве рада:

  1. Перманентно унапређење наставе на свим нивоима високошколског образовања и научноистраживачког и стручног рада у областима које се развијају на Факултету;
  2. Континуиран систематски рад на унапређењу квалитета студијских програма, наставе,  простора, опреме, уџбеника и литературе;
  3. Континуирано унапређење квалитета управљања Факултетом и квалитета ненаставне подршке;

4. Обезбеђивање свих неопходних ресурса на Факултету потребних за реализацију образовне и научноистраживачке делатности;

5. Обезбеђивање значајне улоге студената у процесу обезбеђења и континуираног унапређења квалитета;

  1. Пружање знања и вештина које ће студентима омогућити ефикасну интеграцију у савремене научне, привредне и друштвене токове;
  2. Омогућавање мобилности студената;
  3. Перманентно истраживање потреба за услугама високог образовања, као и научноистраживачког и иновативног рада, у циљу усклађивања образовних садржаја и оптималног задовољавања потреба, а тиме развоја и одрживости Факултета;

Основни циљеви и задаци усвојени од органа управљања објављени су на web-sajtu Факултета www.ftn.kg.ac.rs.

Факултет техничких наука редовно планира и вреднује резултате својих студијских програма са задатком да стално развија, унапређује и преиспитује њихове садржаје, сагласно новим научним достигнућима. Факултет периодично прати остварење планираних активности, постављених задатака и циљева, уз објективно сагледавање резултата, њихову анализу и примену корективних мера у циљу отклањања уочених недостатака. Дефинисани основни задаци и циљеви показују друштвену оправданост постојања Факултета и одређују општи правац његове делатности, а такође представљају и основу су за сагледавање приоритетних активности установе у будућности.

Дефинисани циљеви служе органима управљања Факултета као основа за процес доношења одлука, као водич за повећање укупне ефикасности процеса рада и као основа за оцену квалитета процеса рада. Факултет периодично преиспитује своје основне задатке и циљеве, вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле средстава.

Евиденција:

Прилог 1.1 – Публикација установе, или сајт установе (www.ftn.kg.ac.rs/publikacijaFTN)