Стандард 2: Планирање и контрола

Да  би остварила основне задатке и циљеве, високошколска установа врши планирање и  контролу резултата свих облика својих образовних, научних, уметничких, истраживачких и стручних активности у оквиру своје делатности.

Опис (до 100 речи):

У оквиру своје делатности Факултет врши планирање образовних, научноистраживачких и стручних активности и контролу постигнутих резултата. Планирање се врши на основу анализе унутрашњих и спољашњих чинилаца, а засновано је на систематичном прикупљању података и њиховој анализи. Процедура планирања укључује усвајање активности у циљу обезбеђења квалитета, развоја студијских програма, реализације наставног процеса и издавачке делатности, пријема нових лица у радни однос, израде научноистраживачких пројеката, организовања научних и стручних скупова и краткорочног и дугорочног инвестирања.

Савет Факултета доноси финансијски план, годишњи план рада Факултета и извештај о раду за претходну календарску годину. План рада је доступан на сајту Факултета http://www.ftn.kg.ac.rs/opsta-akta и примењује се у пракси. Колегијум разматра реализацију Плана рада тромесечно и утврђује програм мера за унапређење пословања. Јавност у раду обезбеђена је приступом документацији у вези планирања и контроле на сајту Факултета.

Комисија за студијске програме израђује нацрт студијских програма који разматра Колегијум а усваја Наставно-научно веће и предлог упућује Сенату Универзитета на усвајање. Савет Факултета је усвојио Стратегију обезбеђења квалитета, која предвиђа области и субјекте обезбеђења квалитета, као и мере за њихово остварење. О резултатима контроле обезбеђења квалитета Комисија за обезбеђење квалитета и самовредновање сачињава извештај који је доступан на сајту Факултета http://www.ftn.kg.ac.rs/samovrednovanje.

Евиденција:

Усвојени план рада установе – Прилог 2.1

Годишњи извештај установе или сродан документ – Прилог 2.2