Стандард 3: Организација и управљање

Високошколскa установа има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују постизање задатака и циљева високошколске установе.

Опис организационе структуре и органа управљања установе (до 300 речи):

            Факултет техничких наука у Чачку има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују извршавање задатака и постизање циљева високошколске установе. Статутом Факултета утврђена је организациона структура и систем управљања. У складу са законом, Статутом Факултета дефинисане су надлежност и одговорност органа управљања и органа пословођења, стручних органа и студентског парламента. Делатност и послови Факултета организују се и извршавају у оквиру унутрашњих организационих јединица, а заснивају се на професионалним компетенцијама и потребној квалификационој структури запослених.

          Орган управљања Факултетом је Савет Факултета има 19 чланова из реда наставне и ваннаставне радне јединице, реда студената и чланова које именује оснивач. Орган пословођења Факултета је Декан, који представља, заступа, организује и непосредно руководи радом Факултета, у складу са Законом и Статутом Факултета. Декан именује три продекана за следеће области: наставу, научноистраживачки рад и међународну сарадњу и за финансије и сарадњу са привредом. Декански колегијум чине Декан и продекани Факултета, а у његовом раду учествује и секретар Факултета. Стручни органи Факултета су Наставно-научно веће, Веће студијског програма и Катедре. Стручни органи могу формирати комисије као своја радна тела.

          Студентски парламент је орган преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету. Студентски парламент перманентно анализира услове студирања и студентске активности, бира студента продекана и даје предлоге за унапређење студија.

          Организационе јединице Факултета су: 1. Наставна јединица, 2. Научноистраживачка јединица и 3. Јединица за стручно-административне и опште послове – Секретаријат (Табела 3.1):

          1. Наставну јединицу чине Катедре и њен рад непосредно организује и координира продекан за наставу. Катедру чине сви наставници и сарадници који су у радном односу на Факултету а изводе образовно-научни рад из једне или више сродних ужих научних области за које је катедра основана. Одлуку о оснивању и укидању катедри, као и о подели предмета и наставника доноси Наставно-научно веће. Радом катедре руководи шеф катедре.

          2. Научноистраживачка јединица бави се научном, истраживачком, развојном, иновационом, стручном, образовном и издавачком делатношћу у области техничко-технолошких наука у складу  Законом, Статутом и Правилником о научноистраживачкој и стручној делатности. Рад научноистраживачке јединице непосредно организује и координира продекан за науку и међународну сарадњу.

          3. Секретаријат чине запослени у стручним службама Факултета. Стручне службе Факултета обављају послове  из своје надлежности у складу са општим актом о систематизацији послова и радних места, а којима се прописују радна места, врста и степен стручне спреме, потребна знања, број извршилаца и други услови. Радом Секретаријата руководи Секретар Факултета.

Рад свих органа Факултета се периодично оцењује, подношењем и усвајањем извештаја о раду, поступком самовредновања и/или изборним поступком. 

Табела 3.1 Листа организационих јединица у саставу установе

Евиденција: 

Статут установе – Прилог 3.1

Списак чланова Савета високошколске установе – Прилог 3.2