Стандард 4: Студије

Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и циљевима студијских програма. Студијски програми високошколске установе су у складу са основним задацима и циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма.

Факултет, сходно одредбама Статута, обавља своју образовну делатност кроз академске студије: студије првог степена (основне академске студије), студије другог степена (мастер академске студије) и студије трећег степена (докторске студије). На овим студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и стручно-апликативних достигнућа (Табела 4.2). Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија које реализује Факултет техничких наука одговарају карактеру и циљевима студијских програма (Прилог 4.2).

Студијски програми Факултета су у складу са основним задацима и циљевима и служе њиховом испуњењу. Факултет систематично и ефективно планира, реализује, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма.

ОПИС КВАЛИФИКАЦИЈА КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ ЗАВРШЕТАК
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

1. ОАС Информационе технологије (240ЕСПБ)

Специфичне компетенције дипломираних студената (систематизоване кроз излазне модуларне компетенције) засноване су на општим компетенцијама у ИТ, укључујући специфичности и исходе кроз 12 функција/аспеката/подобласти/елемената:

1) опште знање и разумевање стандардизованих подручја ИТ: од стандардизоване терминологије, преко организације података, заштите, мултимедија, програмских језика, софтвера, глобалних и локалних комуникација, микро процеса, периферијских уређаја, интерфејса за интеграцију свих ресурса, меморисања и примена;

2) самосталност у организацији рачунарског система (израда база података и система приступа подацима);

3) оспособљеност за селекцију и примену савремених метода и алата у ИТ (професионално програмирање и израда корисничке програмске подршке);

4) способности критичког осмишљавања, истраживања и решавања развојних проблема применом ИТ (софтверски инжењеринг и изградња информационих система);

5) оспособљеност за развој и примену савремених Веб технологија, Интернет програмирања и интеграције глобалних комуникација и система;

6) знања о основним подручјима рачунарских мрежа за професионално деловање у пословном окру­жењу;

7) способност праћења и примена иновација ИТ (ИТ у образовању...);

8) вештине планирања и управљања процесима од макро до микро нивоа;

9) вештине управљања ресурсима ИТ;

10) вештине интеграције и примене сазнања различитих дисциплина подршком ИТ;

11) оспособљеност за континуирано образовање у областима ИТ, за одржавање система/апликација у ИТ;

12) оспособљености и вештине за практичне примене ИТ у индустрији и очекиване резултате.

2. ОАС Инжењерски менаџмент (240ЕСПБ)

Савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент студент стиче компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања, компетенције за решавање пословних проблема и критичко размишљање, уз коришћење системских концепата при разумевању и разради проблема. Оспособљен је за сарадњу са локалним и међународним друштвеним, јавним и стручним окружењем, уз поседовање вештина за приступ стручним и научноистраживачким информацијама у сопственом подручју рада,

Јединствене, предметно-специфичне компетенције дипломираних студената инжењерског менаџмента базиране су на комбинацији и адекватном познавању релевантних технолошких и других радних процеса, рачунарске технике и информатичке технологије, организације и менаџмента итд. примењених на индустрију. Инжењери менаџмента у највећој мери стичу знања и вештине за економично коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја. У њиховом образовању се посебна пажња поклања развоју способности за тимски рад и развој професионалне и пословне етике. Имајући у виду конципирано образовање индустријски менаџер треба да је обучен за структурно размишњање које води делотворном раду и развоју индустријских пословних система.

Оваквим начином студирања студенти се оспособљавају за рад на развојним и руководећим пословима и брзо преузимање одговорних послова, који му омогућавају касније укључивање у рад на најодговорнијим радним местима у индустријским предузећима.

3. ОАС Предузетнички менаџмент (240ЕСПБ)

Студенти студијског програма Предузетнички  менаџмент стичу компетенције у областима: теоријских, методлошких и академских знања; специфичних и посебних знања, примењених знања и вештина и способности есенцијалних за личне предузетничке перформансе:

1.   Компетенције личне ефективности су важне за највећи број животних улога студената и налазе се у бази модела компетенција, назване „меке компетенције“: понашање, изражавање заинтересованости за активности мотиве и других, препознавање и процена карактера односа са другим људима, отворене коминикације са другима, у тиму, развоја ефективних односа, отворености према различитим ставовима, предузимања активнсти учења о клими, оријентацији, потребама, Постављање изазовних циљева и визије, Изградња независности у раду, развој личних начина обављања задатака

2.   Академске компетенције укључују конгнитивне функције и стилове мишљења примењиве у свим областима привреде и струке,  а примарно  се стичу у оквиру Програма основних академских студија предузетнички менаџмент, по којима ће студент стећи следеће способности: академска писменост, примена наученог из писаног материјала са претходним знањем и следом инструкција за завршавање задатака, коришћење одговорајућих страних језика, софтверских језика, квантитативних и  статистичкихта метода за решавање проблема: квантификација, компјутеризација, приказ практичних проблема квантитативним изразима, коришћење техника и формула, графикона, калкулација, пропорција, стопа, финансијска писменост: примена принципа финансијског менаџмента, стратегија, објашњење и разумевање функција и услуга  финансијских институција, наука и технологија, праћење актуелности у струци, критичко и аналитичко мишљење у решавању проблема

3.   Компетенције радног задатка и радног места, представљају мотиве, интерперсоналне и самоуправне стилове, уопште примењиве на велики број струка и индустрија,  Креативно мишљење, генерисање иновативних и креативних решења, планирање и организација, решавање проблема, одлучивање, примена вештина критичког мишљења у решавању проблема генерисањем, евалуацијом и имплементацијом решења, основе пословања и бизниса, компјутерске софтверске апликације, интернет апликације

4.   Предузетничке техничке компетенције, индустријске компетенције, специјализоване према одређеној индустрији и привредном сектору. Специфичне, фокусне предузетничке за одређену врсту предузећа, област индустрије, интересне групе

5.   Принципи предузетништва, знања о процесима и карактеристикама важним за предузетничке активности: предузетнички процес, изградња тимова, управљање развојем, предуетничке иновације, истраживање и развој, предзетничка оријентација према шансама, трансфер технологије и знања, планирање, анализа предузећа, старт ап активности, фазе планирања, стратешки план, маркетинг анализе и стратегија, финансијски менаџмент, рачуноводство, опорезивање, кредитирање, управљање готовином,  пословне операције, управљање људским ресурсима, процена ризика, Предузетничке фокус области: омладинско преудезтништво, породично, корпоративно, интернет, микро предузетништво, развој малог бизниса, социјално, глобално и друго

4. ОАС Мехатроника (240ЕСПБ)

Савладавањем студијског програма студент стиче професионалне компетенције (знања, вештине, способности, ставове, мотивационе диспозиције) које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности:

· знања о основним подручјима професионалног деловања (инжењерски процеси и техничко-технолошка подручја);

· способности и вештине интеграције теоријске и практичне основе рада у мехатроници;

· способности и вештине критичког осмишљавања и истраживања проблема у радним процесима;

· вештине ефикасне социјалне интеракције и систем тимских компетенција;

· оспособљеност за континуирано образовање у интердисциплинарним областима;

· разумевање професионалне, инжењерске и етичке одговорности.

5. Електротехничко и рачунарско инжењерство (240ЕСПБ)

Студент стиче опште способности за:

• Разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих инжењерских проблема.

• Практичну примену математичких, електротехничких и других научних дисциплина и инжењерских алата, укључујући њихову мултидисциплинарну повезаност.

• Разумевање професионалне, инжењерске и етичке одговорности.

• Оспособљеност за самостално коришћење стручне литературе и имплементацију нових техничких решења.

• Мултидисциплинарни и тимски рад.

• Способност презентовања техничких материјала у форми писаних чланака, студија и извештаја, или усмених саопштења, предавања и слично, уз поштовање одговарајућих техничких стандарда, правила језичког изражавања и стручне дискусије.

•    Способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата.

Предметно-специфичне способности на модулу Индустријска електроенергетика су:

• Разумевање и примена основних закона електротехнике, детаљно познавање и разумевање области употребе електричне енергије у индустрији.

• Могућност решавања проблема пројектовања, уградње и испитивање електро опреме у индустрији.

• Способност пројектовања и испитивања електричних инсталација (зградама и погонима).

• Оспособљеност за пројектовање и одржавање електромоторних погона.

• Способност анализирања и презентације добијених резултата моделовања, пројектовања, конструисања и испитивања електро опреме и система области индустријске електроенергетике.

Предметно-специфичне способности на модулу Електроенергетски системи су:

• Темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру електроенергетике.

• Оспособљеност за решавање шире класе проблема пројектовања, производње и експлоатације електроенергетске опреме, као и за њено испитивање и извођење разних врста експеримената (укључујући анализу и презентацију резултата).

• Способност пројектовања и извођења инжењерских експеримената, анализе и имплементације добијених резултата.

• Оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених електроенергетских система, или њихових делова (разводних постројења произвољног напонског нивоа, надземних и кабловских водова и дистрибуираних извора (малих електрана) произвољног типа)

• Способност управљања радом хидро- или термо-електране за дату конфигурацију и степен оптерећења ЕЕС-а

• Способност утврђивања услова под којим се мала електрана датог типа може прикључити на дистрибутивну мрежу одређеног напонског нивоа.

Предметно-специфичне способности на модулу Рачунарско инжењерство су:

• Коришћење техника, вештина и савремених софтверских алата у инжењерској пракси.

• Темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру рачунарског инжењерства.

• Оспособљеност за пројектовање, реализацију и примену рачунара и рачунарски базираних уређаја.

• Способност за развој, пројектовање конструисање и примену дигиталних компоненти, система и процеса на основу задатих техничких спецификација.

ОПИС КВАЛИФИКАЦИЈА КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ ЗАВРШЕТАК
ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

6. ИАС Техника и информатика (300ЕСПБ)

Опште компетенције:

· систематизована знања о основним подручјима професионалног деловања;

· способности и вештине критичког осмишљавања, интеграције практичних и теоријских основа и истраживања проблема у радним процесима;

· вештине ефикасне социјалне интеракције и систем тимских компетенција;

· оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;

· спремност примене начела професионалне етике.

Предметно-специфичне компетенције:

· систем сложених теоријских и практичних знања и разумевање техничког и информатичког подручја: познавање производних процеса и технолошких система; знања, способности и вештине тумачења социјалних, етичких и еколошких ефеката управљања у техничко-технолошком подручју, и ефеката човековог рада у индустријским системима; коришћење софтверских апликација за израду докумената; програмирање у процедуралном и објектно-оријентисаном програмском окружењу; израда мултимедијалних садржаја, мањих база података, Интернет web страна;

· вештине планирања и управљања процесима учења;

· оспособљеност за развој, иновирање и примену савремених метода и облика учења и поучавања;

· оспособљеност за примену и развој иновација у техничком и информатичком подручју и професионалном деловању; вештине унапређивања радног окружења и рада;

· вештине интеграције сазнања различитих дисциплина и оспособљеност за коришћење теоријских знања за интерпретирање наставе и техничког и информатичког образовања.

ОПИС КВАЛИФИКАЦИЈЕ КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ ЗАВРШЕТАК
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

1. МАС Електротехничко и рачунарско инжењерство (60ЕСПБ)

Студент стиче опште способности за:

· Интеграцију знања и критичког мишљења при решавању сложених проблема.

· Стручно и научно утемељене анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања усвојеног решења у експлоатацији, са јасном представом шта су предности и недостаци усвојеног решења.

· Вођење делова развоја, пројектовања, конструисања и експлоатације сложених система.

· Интензивно коришћење информационо-комуникационих и других технологија.

· Стално унапређење знања и праћење развоја светске технологије, кроз самостално праћење стручне литературе.

· Решавања проблема у новом (сличном, непознатом) окружењу, унутар уже научне области.

Предметно-специфичне способности на модулу Индустријска електроенергетика су:

· Детаљно познавање и разумевање области употребе електричне енергије у индустрији.

· Могућност решавања сложенијих проблема пројектовања, уградње и испитивање електро опреме у индустрији.

· Способност пројектовања и испитивања специјалних електричних инсталација (зградама и погонима).

· Оспособљеност за пројектовање и одржавање регулисаних и вишемоторних погона.

· Способност анализирања и презентације добијених резултата моделовања, пројектовања, конструисања и испитивања електро опреме и система области индустријске електроенергетике.

Предметно-специфичне способности на модулу Електроенергетски системи су:

· Темељно познавање и разумевање широке класе проблема у ужој научној области.

· Оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених електроенергетских система, или њихових делова.

· Самостално креирање и извођење експеримената и мерења. Способност коришћења модерне истраживачке и рачунарске опреме, статистичке и друге обраде добијених резултата.

· Утврђивање стања ВН-опреме датог типа и дефинисања потребних мера и активности да би се стање опреме довело на жељени ниво

· Способност уочавања потребе и могућности примене нових технолошких решења, на основу резултата техно-економских анализа

· Способност уочавања проблема и њиховог решавања када је у питању „прелазак“ са пасивне на активну дистрибутивну мрежу (сагледавање тренутног стања, дефинисање потреба и услова за реконфигурацију, утврђивање параметара нове мреже и принципа експлоатације)

Предметно-специфичне способности на модулу Рачунарско инжењерство су:

· Коришћење техника, вештина и савремених софтверских алата у инжењерској пракси.

· Темељно познавање и разумевање широке класе проблема у ужој научној области рачунарског инжењерства.

· Оспособљеност за пројектовање, реализацију и примену рачунара и рачунарски базираних уређаја.

· Способност за развој, пројектовање конструисање и примену компоненти, система и процеса на основу задатих техничких спецификација.

· Оспособљеност за имплементацију и коришћење модерних инжењерских средстава и техника (укључујући нове компјутерске технологије) у разним областима електротехнике.

Предметно-специфичне способности на модулу Даљинско управљање су:

· систем сложених теоријских знања о процесима и технолошким системима управљања;

· оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода  даљинског управљања и надзора система и процеса;

· специјализована знања и вештине из посебних области везаних за даљинско управљање: рачунарске технике, напредних техника за дигиталну обраду сигнала, Интернет и савремених комуникационих технологија, савремених интелигентних сензорских система и инструментације, интеракције човек-рачунар, програмирање PLC-а;

· оспособљеност да користи сложене теорије у интерпретацији и да демонстрира практична знања и примењује их у техничком вођењу система за даљински надзор процеса, пројектовању система за даљинско управљање процесима, техничком вођењу система даљинског управљања, креирању специјализованих обука и курсева за запослене у области даљинског надзора и управљања, пројектовању и администрирању комуникационих мрежа.

2. МАС Мехатроника (60 ЕСПБ)

Квалификације које означавају завршетак мастер академских студија стичу студенти:

· који су показали знање и разумевање у области мехатронике, које допуњује знање стечено на основним академским студијама и представља основу за развијање критичног мишљења и примену мултидисциплинарног знања,

· који су у стању да примене знање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу  у ширим или мултидисциплинарним областима унутар образовно научног поља студија,

· који имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима професије повезаним са применом њиховог знања и расуђивања,

· који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања стручној и широј јавности,

· који поседују способност да наставе студије на начин који ће самостално одабрати.

3. МАС Инжењерски менаџмент (60 ЕСПБ)

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Инжењерски менаџмент, студент стиче компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања, као и компетенције за решавање пословних проблема и критичко размишљање, уз коришћење системских концепата при разумевању и разради проблема.

На овом нивоу студија стечена знања на претходном нивоу основних студија се знатно унапређују и надограђују, тако да студент стиче нова знања из области менаџмента, информационих технологија, управљања организационим системима и процесима рада, управљања пројектима, управљања савременим технологијама неопходним за развој индустрије, уз што адекватније коришћење нових знања и обновљивих извора енергије у циљу одрживог развоја. Оваквим начином студирања студенти се оспособљавају за рад на развојним и руководећим пословима и брзо преузимање одговорних послова, који му омогућавају касније укључивање у рад на најодговорнијим радним местима у предузећима.

4. МАС Информационе технологије (60 ЕСПБ)

M1) ИТ

Опште компетенције:

1. формирање способности и вештина стручно-научног и критичког приступа истраживању и решавања проблема у ИТ;

2. вештине писања стручних и научних радова у ИТ;

3. тимске компетенције и вештине коришћења постојећих и креирања нових алата у ИТ;

4. оспособљеност за континуирано иновирање знања у ИТ.

Предметно-специфичне компетенције:

1. вештине планирања и управљања процесима и системима у ИТ;

2. оспособљеност за пројектовање, развој и примену софтверских алата;

3. стицање вештина из напредног програмирања и заштите рачунарских система;

4. оспособљеност за примену савремених метода анализе, обраде и претраживања података на интернету.

М2) ИТ – професор/ ИТ у образовању

Опште компетенције:

1. систематизована знања о образовним процесима и савременим ИТ;

2. способности и вештине критичког осмишљавања, интеграције практичних и теоријских основа и истраживања ИТ у процесима наставе;

3. оспособљеност за континуирано образовање и интердисциплинарни приступ ИТ;

4. спремност примене начела професионалне етике.

Предметно-специфичне компетенције:

1. систем сложених ИТ-знања о педагошким процесима за управљање учењем;

2. оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода и облика Е-учења;

3. вештине методичког приступа различитим областима ИТ.

5. МАС Предметна настава електротехничког и рачунарског инжењерства (60 ЕСПБ) – програм акредитован 2011. године

 Опште компетенције:

· систем знања, способности и вештина стручног и научног критичког приступа истраживању и решавања конкретних проблема; вештине писања и презентовања стручних и научних радова; истраживачка самосталност; планирање и предузимање независних истраживања наставе високог квалитета;

· тимске компетенције и вештине ефикасне комуникације у наставним/радним и истраживачким процесима;

· оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;

· деловање у складу са професионалном и научном етиком.

Предметно-специфичне компетенције:

· систем сложених теоријских знања о педагошким процесима;

· оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода и облика учења и поучавања;

· вештине планирања и управљања процесима учења и поучавања, као и обликовања ситуација учења;

· оспособљеност да користи сложене теорије у интерпретацији наставног процеса и да демонстрира практична знања и примењује их у наставних садржаја, наставних материјала, наставних ситуација,

· оспособљеност за остваривање сложених наставничких улога засновано на ефикасном систему педагошких, комуникационих и програмских компетенција.

6. МАС Предметна настава машинског инжењерства (60 ЕСПБ) – програм акредитован 2011. године

Опште компетенције:

· систем знања, способности и вештина стручног и научног критичког приступа истраживању и решавања конкретних проблема; вештине писања и презентовања стручних и научних радова; истраживачка самосталност; планирање и предузимање независних истраживања наставе високог квалитета;

· тимске компетенције и вештине ефикасне комуникације у наставним/радним и истраживачким процесима;

· оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;

· деловање у складу са професионалном и научном етиком.

Предметно-специфичне компетенције:

· систем сложених теоријских знања о педагошким процесима;

· оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода и облика учења и поучавања;

· вештине планирања и управљања процесима учења и поучавања, као и обликовања ситуација учења;

· оспособљеност да користи сложене теорије у интерпретацији наставног процеса и да демонстрира практична знања и примењује их у наставних садржаја, наставних материјала, наставних ситуација,

· оспособљеност за остваривање сложених наставничких улога засновано на ефикасном систему педагошких, комуникационих и програмских компетенција.

ОПИС КВАЛИФИКАЦИЈА КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ ЗАВРШЕТАК ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

1. ДАС ЕРИ  Електротехничко и рачунарско инжењерство (300 ЕСПБ)

Студент стиче опште способности за:

 • Критичко, независно, научно и стручно утемељено мишљење, способност свестране анализе проблема, синтезу решења, као и осећај за предности и недостатке одабраног решења у будућој експлоатацији.
 • Самостално и тимско решавање теоријских и практичних индустријских проблема, као и организовање и реализацију развојних и научних истраживања. При томе, оспособљен је за адекватно прилагођавање процесу истраживања, уз неопходан степен академског интегритета.
 • Укључивање у међународне научне и истраживачке пројекте.
 • Способност промовисања технолошког, друштвеног и културног напретка у академском и професионалном окружењу.
 • Поштовање принципа професионалног, инжењерског и етичког кодекса научне праксе.
 • Стални допринос развоју научне дисциплине и науке уопште, уз способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • Разумевање утицаја нових научних решења на унапређење друштва и заштиту околине.
 • Презентацију научних резултата објављивањем у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења, као и преношења знања на млађе колеге и студенте.

а) Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула Електроенергетика су:

 • Дизајнирање (укључујући планирање, детаљан дизајн и пројектовање), специфицирање, уградњу и оцену перформанси појединих електроенергетских компоненти, процеса или система, у циљу постизања оптималних перформанси у погледу квалитета, цене и безбедности.
 • Истраживање и увођење у експлоатацију нових обновљивих извора електричне енергије.
 • Вођење развоја нових електроенергетских технологија, производа и услуга (у области класичних и обновљивих извора електричне енергије), за увођење нових научноистраживачких приступа пројектовању, производњи и експлоатацији, као и за послове планирања и одлучивања заснованих на научним методама прикупљања, обраде и анализе информација.
 • Развијање нових алгоритама управљања и регулације у области регулисаних електромоторних погона.
 • Способност увођења нових, енергетски знатно ефикаснијих начина управљања и регулације електромоторних погона.
 • Оригинална истраживања која проширују границе тренутно познатих и признатих техничко-технолошких решења у електроенергетици, а чији се квалитет мери публиковањем у валидним научним националним и међународним часописима и конференцијама, или кроз патенте и нова техничка решења.
 • Креирање експеримената и мерења, уз способност коришћења модерне истраживачке и рачунарске опреме, као и информационо-комуникационих технологија.

б) Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула Рачунарска техника су:

 • Специфицирање, пројектовање и имплементација хардверско – софтверских елемената рачунара са циљем добијања нових система који се могу применти у различитим областима људске делатности.
 • Истраживања на плану нових рачунарских архитектура са циљем добијања рачунарских система који ће обезбедити боље опште перформансе на плану обраде података, као и примене рачунара у системима управљања и преносу информација.
 • Организовање истраживања и развоја на плану нових хардверско – софтверских технологија и техника пројектовања рачунарских система и њихове најшире могуће примене.
 • Спровођење истиживања са циљем проширивања граница садашњих научних сазнања у области рачунарске технике и стварање нових техничко – технолошких решења и њихову квалитативну проверу кроз одговарајуће научне и стручне публикације.
 • Проширивање општих знања кроз упознавање са савременим средствима за пројектовање хардвера и софтвера рачунара и креирање сопствених истраживачких приступа и алата.

в) Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула Савремени материјали и технологије у електротехници су:

 • Анализа и синтеза савремених (аморфних, наноструктурних, танкослојних) електротехничких материјала: проводних, феромагнетних, керамичких, композита ...
 • Истраживање и развој нових технологија добијања напред наведених класа електротехничких материјала.
 • Истраживања усмерена ка применама нових електротехничких материјала кроз интензиван експериментални рад и електрична мерења.
 • Валоризовање постигнутих резултата путем публиковања у референтним међународним и националним научним часописима или скуповима, или кроз патенте и нова техничка решења.

2. ДАС M Мехатроника (300 ЕСПБ)

Студент стиче опште способности за:

 • Критичко, независно, научно и стручно утемељено мишљење, способност свестране анализе проблема, синтезу решења, као и осећај за предности и недостатке одабраног решења у будућој експлоатацији.
 • Самостално и тимско решавање теоријских и практичних индустријских проблема, као и организовање и реализацију развојних и научних истраживања. При томе, оспособљен је за адекватно прилагођавање процесу истраживања, уз неопходан степен академског интегритета.
 • Укључивање у међународне научне и истраживачке пројекте.
 • Способност промовисања технолошког, друштвеног и културног напретка у академском и професионалном окружењу.
 • Поштовање принципа професионалног, инжењерског и етичког кодекса научне праксе.
 • Стални допринос развоју научне дисциплине и науке уопште, уз способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • Разумевање утицаја нових инжењерских решења на унапређење друштва и заштиту околине.
 • Способност преношења знања на млађе колеге и студенте, као и презентацију резултата рада стручној и широј јавности.

4.2 Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског програма Мехатроника су:

 • темељно познавање и разумевање дисциплина којима се баве.
 • способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака.
 • повезивање основних знања из различитих области и њихова примена.
 • способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • потребну вештину и спретност у употреби знања у подручју мехатронике.
 • овладали су употребом информационо-комуникационих технологија.

Табела 4.2. Листа студијских програма који се реализују у високошколској институцији

Евиденција:

Прилог 4.1 - Распоред часова за текућу школску годину, програма који се реализују у високошколској установи

Прилог 4.2 - Додатак дипломи за студијске програме који се реализују у високошколској установи