Стандард  5 : Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад

Високошколска установа која остварује академске студије има организован научноистраживачки и уметнички рад.

Опис научноистраживачких и уметничкоистраживачких активности (не дуже од 300 речи):

            Пратећи структуру образовних студијских програма и потребе развоја привреде, научноистраживачки рад на Факултету техничких наука у Чачку има изразито мултидисциплинарни карактер у областима: електротехнике, рачунарства, савремених материјала, машинства, мехатронике, информатике, математике, образовних технологија и менаџмента. Данас се на Факултету реализује 5 пројеката из области основних истраживања, 11 пројеката из области технолошког развоја, 9 пројеката из области интегралних и интердисциплинарних истраживања и 1 пројекат из програма иновационе делатности финансираних од стране Министарства науке. На овим пројектима су ангажована 52 истраживача, што представља 68 % од укупног броја наставника и сарадника на Факултету.

          Факултет непрестано учествује у осмишљавању, припреми и реализацији научноистраживачких, стручних, едукацијских програма, посебно кроз националне и међународне пројекте. Факултет има усвојен Програм научноистраживачког рада (Прилог 5.1) за период 2011-2015. годину.

          Факултет систематски прати и оцењује обим и квалитет научноистраживачког рада особља, промовише резултате и подстиче продукцију научних резултата. Наставници и сарадници факултета су од 2010. год почели интензивније да публикују радове у часописима са SCI листе: у претходном петогодишњем периоду публиковано је око 3 рада по наставнику/сараднику при чему је око 20% радова у најеминентнијим научним часописима.

            У протеклом периоду повећано је и учешће наставника и сарадника на међународним и националним научним скуповима и то највећим делом уз финансијску подршку Факултета (у току 2012. год. публикована су 73 саопштења на међународним скуповима). За праћење и оцењивање резултата научноистраживачког рада сарадника уведени су обрасци за евиденцију  напредовања сарaдника.

          Садржај и резултати научноистраживачког и стручног рада су усмерени ка реализацији циљева Факултета сходно националним и европским стандардима високог образовања. Знања до којих се долази спровођењем научноистраживачког и стручног рада се укључују у наставни процес.

При опремању лабораторија савременом опремом и литературом која се користи како у научно-истраживачком раду тако и у наставном процесу, издвајају се неколико пројеката реализованих у сарадњи са сервисом WUS Austria у периоду 2004-2009. год. У том периоду је и као резултат реализације домаћих научних пројеката спроведена значајна набавка научно-истраживачке опреме од стране Министарства науке. У последњих неколико година је настављено опремање лабораторија значајном опремом, како преко материјалних средстава на пројектима тако и издвајањем значајних средстава из сопствених прихода Факултета.

            Факултет обавља и подстиче издавачку делатност у складу са својим могућностима. Факултет издаје и два међународна часописа: Mathematica Moravica и Serbian Journal of Electrical Engieenering, а појављује се као издавач публикација, али и као партиципант издања наших наставника и сарадника која су остварена код других издавачких кућа.

          Факултет настоји да изгради организациони и сваки други амбијент за комерцијализацију научноистраживачког рада. У организовању и остваривању научноистраживачког, стручног и едукацијског рада, Факултет сарађује са Универзитетом, ресорним министарствима, локалном самоуправом, установама и организацијама. Факултет је један од оснивача Научно-технолошког парка Чачак, чији се рад интезивирао од 2013. године.

Табела 5.1. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету – не односи се на Факултет

Табела 5. 2. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Табела 5.3 Листа сарадника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекате који се тренутно реализују у високошколској установи

Табела 5.4 Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној календарској години

Евиденција:

План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада – Прилог 5.1

Документ о акредитацији установе као НИО – Прилог 5.2,

Годишњи извештај установе или сродан документ – Прилог 5.3 ,

Списак  најзначајнијих објављених резултата установе за претходну календарску годину (систематисан по ознакама ресорног Министарства, не више од 50 референци) – Прилог 5.4