Стандард 6. Наставно особље

Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом научном, уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење основних задатака и циљева установе. Наставно особље компетентно остварује студијске програме и испуњава остале додељене задатке.

            Факултет запошљава наставнике и сараднике који својом наставном и научном делатношћу омогућавају испуњење основних задатака и циљева Факултета. Наставно особље компетентно остварује студијске програме и испуњава остале додељене задатке. Наставу на студијским програмима на Факултету техничких наука у Чачку реализује укупно 73 наставника (Табела 6.3). Од тога 42 наставника је ангажовано у сталном радном односу са пуним радним временом, а 5 наставника са непуним радним временом (Табела 6.4). На основу уговора о допунском раду Факултет тренутно ангажује 26 наставника из других високошколских установа (Табела 6.4; Прилог 9.3). У радном односу је 1 професор емеритус, 19 наставника у звању редовни професор, 12 наставника је у звању ванредни професор, 13 наставника је у звању доцент и 2 наставника страног језика (Табела 6.3). У реализацији наставе учествује и 32 асистента са пуним, 3 асистента са непуним радним временом. Сви изабрани асистенти су студенти докторских студија или кандидати којима је прихваћена тема докторске дисертације, а који су претходне нивое студија завршили са укупном просечном оценом изнад осам. У реализацији наставе учествује и 3 сарадника у настави са непуним радним временом од 33 %. Сви сарадници у настави су студенти мастер академских студија који су основне студије завршили са просечном оценом изнад осам.  

            Наведени укупан број наставника је довољан и омогућава покривеност укупног број часова активне наставе на студијским програмима које Факултет реализује, тако да наставник остварује 180 часова активне наставе годишње, односно 6 часова недељно. Укупан број сарадника ангажованих на Факултету је довољан да покрије укупан број часова активне наставе на наведеним студијским програмима које Факултет реализује (сваки сарадник остварује просечно 300 часова активне наставе годишње). Просечно оптерећење наставника износи 5,10 часова,  а сарадника 8,30 часова. Наставници запослени са 100% радним временом на Факултету техничких наука у Чачку држе 82,5 % наставе (увид: Обједињени електронски формулар → Подаци о наставницима). Квалификације наставног особља су документоване за све наставнике у Књизи наставника за ОАС, МАС и ДС и у Књизи ментора за ДС. Сви подаци су доступни преко сајта Факултета http://www.ftn.kg.ac.rs/ у менију АКРЕДИТАЦИЈА → Књига наставника и Књига сарадника.

            Наставно особље је компетентно и квалификоано за реализацију наставне и научноистраживачке делатности из поља техничко-технолошких, природно-математичких и  друштвено-хуманистичких наука. Компетентност наставника утврђује се квалитетом и бројем публикованих научних резултата, учешћем у научноистраживачким пројектима, а посебно се цени мишљење студената о квалитету рада и педагошким способностима наставника и сарадника. Анкете студената се спроводе два пута током академске године, односно у задњој радној недељи сваког семестра. Резутати анкета се анализирају и сходно оцени квалитета рада наставника и сарадника Факултет предузима одређене превентивне и корективне мере. Утврђени су поступци и услови за избор у звања наставника Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Педагошке способности наставника и сарадника и повезаност наставног и научног рада се посебно вреднују приликом њиховог избора и унапређења у виша звања.

            Наставници и сарадници запослени на Факултету својим активностима испуњавају педагошке, стручне и научне критеријуме, који постају све виши приликом усаглашавања са истим у европском образовном простору. Факултет верификује квалификације и компетентност наставног особља објављеним и саопштеним научним и стручним радовима, успешном реализацијом националних и међународних научних и стручних пројеката.

             Пружа се свеобухватна подршка Факултета својим наставницима и сарадницима за одласке на студијске боравке и научна усавршавања различитог трајања, научне и стручне скупове. На свим нивоима студија које реализује Факултет одређене су величине студентских група за предавања и вежбе у складу са Стандардима за акредитацију студијских програма: на основним академским студијама формира групе за предавања до 180 студената; групе за вежбе до 60 студената, а групе за лабораторијске вежбе са 20 студената; на мастер академским студијама група за предавања је до 32 студента, група за вежбе до 16 студената и група за лабораторијске вежбе до 8 студената. На докторским студијама се прима 17 студената за упис на два студијска програма докторских академских студија и ради се у малим групама а истраживања се обављају у лабораторијама Факултета.

            Факултет је у обавези да периодично анализира и унапређује све значајне елементе неопходне за квалитет наставника и сарадника. Факултет обезбеђује наставницима и сарадницима услове за научно и професионално напредовање и развој, обезбеђујући адекватан простор и опрему за наставни процес као и лабораторијски простор и опрему за научно-истраживачки рад.

Табела 6.1. Преглед броја наставника по звањима ангажованих на универзитету

Табела 6.2. Преглед броја сарадника  по звањима ангажованих на универзитету

Табела 6.3.  Листа наставника ангажованих са пуним радним временом

Табела 6.4.  Листа наставника ангажованих са непуним радним временом  

Табела 6.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом

Табела 6.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом  

Табела 6.7.  Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима

Табела 6.8 Организација наставе

Евиденција: 

Прилог 6.1 - Копије радних књижица наставног особља

Прилог 6.2 - Правилник о избору наставника

Прилог 6.3 - Уговори о ангажовању  наставног особља са непуним радним временом

Прилог 6.5  - Распоред часова