Стандард 7. Ненаставно особље 

Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних задатака и циљева високошколске установе. 

У складу са организационом структуром Факултета, која је утврђена Статутом Факултета, Правилником о систематизацији правне, административно-техничке, финансијске, помоћно-техничке и друге послове из делокруга рада Факултета обављају запослени у стручним службама Факултета. Стручне службе Факултета су: Служба за опште и правне послове, Студентска служба, Служба за материјално-финансијске послове, Библиотека, Рачунски центар и служба за информатичке послове и односе с јавношћу и Техничка служба (Табела 7.1). Ненаставно особље Факултета својим стручним и професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних задатака и циљева високошколске установе.

Факултет има секретара који је по струци дипломирани правник. У библиотеци Факултета запослен је библиотекар са високим образовањем. Студентска служба запошљава пет референата са високим и вишим образовањем. Радом студентске службе руководи шеф службе који има високо образовање. На пословима рачунског центра и информационог система запослена су три извршиоца са високим образовањем. Факултет запошљава у  служби за опште и правне послове 5 радника (3 са високом и 2 са средњом стручном спремом), у служби за материјално-финансијске послове 3 радника (1 са високом и 2 са средњом стручном спремом) и 14 радника на пословима безбедности и одржавањa објекта.

Сваки запослени на Факултету има свој персонални досије, у који се уписују подаци о квалификацијама и компетенцијама запосленог, о напредовању, евентуалним дисциплинским мерама и др. Факултет обезбеђује ненаставном особљу перманентно образовање и усавршавање на професионалном плану путем разних семинара, курсева, дошколавања итд.

Факултет обезбеђује редовно и систематско праћење, контролу и оцењивање рада стручних служби, од стране запослених и студената. Запослени су вредновали рад служби дајући глобалне процене њиховог рада, самопроцене рада својих служби и посебне процене појединих елемената пословања одређене службе. У склопу самооцењивања рада организационих целина Факултета, запослени у службама су оцењивали своје службе и оцењивали су како наставници и сарадници сарађују са њиховим службама. Запослени у службама су релативно високо проценили ове аспекте пословног функционисања.

За реализацију лабораторијских вежби Факултет је ангажовао стручне сараднике на основним и мастер студијама (Табела 7.1.а)

Табела. 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  високошколској установи

Табела 7.1 А (Поље: Природно-математичке науке, Техничко-технолошке науке) Листа стручних сарадника који учествују у реализацији лабораторијских експерименталних вежби са студентима

Евиденција:

Прилог 7.1 - Копије радних књижица ненаставног особља које се наводи у Табели 7.1

Прилог 7.1 A - Копије радних књижица стручних сарадника који се наводе у Табели 7.1 A