Стандард 8. Студенти

Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената и на основу тога врши избор кандидата. Високошколска установа обезбеђује потребне услове   студентима за успешно савладавање студијских  програма.

            На акредитоване студијске програме могу се уписати кандидати под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о упису студената на студијске програме на Факултету техничких наука у Чачку. Процедура расписивања конкурса одређена је Законом и актима Универзитета у Крагујевцу: Сенат Универзитета доноси одлуку о расписивању конкурса за упис на предлог наставно-научних већа факултета (Kонкурс за упис у прву годину основних студија за шк. 2012/2013.годину – Прилог 8.1).

            Конкурс за упис студената се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године. Број студената за упис на основне академске студије, мастер академске студије, интегрисане академске и докторске академске студије, усклађен је са кадровским, просторним захтевима и техничким могућностима и дефинисан је у документацији за акредитацију сваког  студијског програма.

            Кандидати за упис на студије првог степена полажу пријемни испит из једног предмета по избору у зависности од студијског програма. При селекцији за упис на студијске програме који се реализују на Факултету вреднују се резултати постигнути у претходном школовању и резултати постигнути на пријемном испиту (однос 40+60), а за средњошколце који су у току школовања остварили изузетне резултате (једно од прва три места на републичком такмичењу) из предмета који се полаже на пријемном испиту, омогућен је упис према републичким прописима. Ранг листа се формира на основу бодова из школе и са пријемног испита. Факултет унапред објављује, на сајту и у форми штампаног информатора, у чему се састоји пријемни испит и како се бодују поједини сегменти, квоте буџетских и самофинансирајућих студената, висину школарине и остале информације у вези са уписом на Факултет.

            На Факултету се прати успех студената и њихово напредовање по семестрима. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно-научном већу Факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере. Наставник и сарадник су дужни да континуирано прате и оцењују рад студената током наставе кроз испуњење њихових предиспитних обавеза које износе максимално 70 % a минимално 30 % од укупне оцене на испиту. Предиспитне обавезе студената су дефинисане за сваки предмет и доступне су на сајту Факултета у Књизи предмета.

            Студентска служба и друге службе Факултета у оквиру своје надлежности, баве се свим питањима у вези статуса студената, а у циљу лакшег уочавања и ефикаснијег решавања евентуалних проблема.

            На Факултету се, у циљу обезбеђења успешног студирања примењују Правилник о правилима студија, Правилник о упису студената на студијске програме, Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту, као и Стратегија обезбеђења квалитета, у којој је као један од циљева квалитета утврђено повећање нивоа квалитета резултата студија.

            Студент који заврши студије стиче одговарајући академски, односно научни назив у складу са Законом. Својство студента престаје у случајевима предвиђеним Законом и Статутом

Факултета.

Табела 8.1. Збирни преглед броја студената по пољима на универзитету или академији струковних студија  - не односи се на ФТН

Табела 8.2. Збирни преглед броја студената у претходне три школске године по пољима који студирају на универзитету или академији струковних студија - не односи се на ФТН

Табела 8.3. Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају у високошколској установи

Табела 8.4. Збирни преглед броја студената по пољима који су стекли диплому на универзитету или академији струковних студија - не односи се на ФТН

Табела 8.5. Преглед броја студената који су стекли диплому у високошколској установи у претходне три школске године

Табела 8.6 А. Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена 180 ЕСПБ)

Табела 8.6 Б. Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена 240 ЕСПБ)

Табела 8.6 В. Статистички подаци о напредовању студената (студије другог степена 120ЕСПБ)

Табела 8.6 Г. Статистички подаци о напредовању студената (студије другог степена са 60 ЕСПБ)

Евиденција:

Прилог 8.1 Конкурс за упис студената у текућу школску годину

Прилог 8.2 Решење о именовању комисије за пријем студената

Прилог 8.3 Ранг листа  студената уписаних на установу у претходној школској години    

Прилог 8.4 Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама

Прилог 8.5 Подаци о студентском парламенту