Стандард 9. Простор и опрема  

Високошколска установа обезбеђује простор  и опрему неопходне за  квалитетно извођење свих облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно образовно-уметничким пољима.

Опис (до 200 речи):

Простор Факултета техничких наука у Чачку се налази у 2 зграде на једној адреси и власништво је Факултета. Са укупним расположивим простором од 5414,08 m2, у потпуности обезбеђује потребне услове за извођење наставе. Факултет поседује простор који задовољава одговарајуће урбанистичке, техничко-технолошке и хигијенске услове. Организација простора обезбеђује извођење наставе у складу са потребама студијских програма на академским студијама првог и другог степена као и на докторским студијама, а што је у складу са потребама наставног процеса и бројем студената.

За потребе наставе користи се укупно 9 учионица и слушаоница (1035,98 m2, укупно 581 место), велики амфитеатар (289,15 m2 са 366 места), 16 лабораторија (1025,53 m2, укупно 390 места) и 6 рачунарских учионица (401,52 m2 са 162 радна места). Факултет поседује библиотеку и читаоницу (200,5 m2 са 56 радних места), рачунски центар, канцеларије и кабинете за све запослене. Факултет поседује 3 канцеларије за потребе студентске службе и 5 канцеларија секретаријата (Табела 9.2). Однос укупне површине и броја студената акрeдитованих студијских програма обезбеђује по студенту 4,45 m2 простора. Наставни рад на Факултету се обавља у потпуности у просторијама Факултета. Зграда Факултета која је пројектована 1970их година испуњава захтеве који важе за високошколске институције.

            Факултет је опремљен потребном техничком опремом за савремено извођење наставе у складу са потребама студијског програма. Опрема је у складу са здравственим и безбедносним стандардима о чему су студенти и запослени обавештени путем упутстава за коришћење опреме која је распоређена по лабораторијама (Табела 9.3).

          Факултет је обезбедио и простор за рад Студентског парламента (17,44 m2), Студентских организација, Студентског клуба и осталих облика студентског организовања (друштвене, културне и забавне манифестације).

Табела 9. 1. Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи – универзитету или академији струковних студија

Табела 9. 1А (Поље: Природно-математичке науке) Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе

Табела 9.2 Листа просторија са површином у високошколској установи

Табела 9.3. Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи

Табела 9.4. Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу -   (опрема вредна више од 100.000 €)

Евиденција:

Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу – Прилог 9.1

Извод из књиге инвентара – Прилог 9.2