Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка

Високошколска установа има  одговарајућу  библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних задатака.

Библиотека Факултета је организациона јединица oпште-научног типа у саставу научноистраживачке јединице Факултета, а представља и важан информативно-референтни центар. Уписана је у регистар библиотека. Библиотека Факултета поседује уџбенике, практикуме, приручнике, збирке задатака, монографије, научне и стручне часописе и остале библиотечке и информатичке ресурсе неопходне за квалитетан рад студената, наставника и сарадника. У Библиотеци су доступни дипломски, завршни, мастер, специјалистички и магистарски радови и докторске дисертације. Различите врсте библиотечких јединица чине библиотечки фонд од 23.911 јединице (Табеле 10.2 , Табела 10.3 и Прилог 10.1). Од укупног библиотечког фонда Библиотека располаже са 7688 књига (6179 на српском језику, 964 на страним језицима и 5 на језицима националних мањина), 2215 монографија (2090 монографија на српском језику и 125 монографија на страним језицима), 8540 часописа (3012 часописа на српском језику и 5528 часописа на страним језицима) и 5468 уџбеника (4629 уџбеника на српском језику и 839 уџбеника на страним језицима). Библиотека располаже са 160 уџбеника и приручника и 48 монографија чији су аутори наставници Факултета, који су доступни студентима и омогућавају ефикасно савладавање градива које је предвиђено за изучавање кроз наставни процес.

            Библиотека има електронски каталог COBISS.TFC, а преко Академске мреже Србије Библиотеци Факултета доступан је Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку – KOБСОН, који омогућује корисницима приступ до преко 35.000 иностраних научних часописа и више од 40.000 књига у форми пуног текста. Библиотека сарађује са другим библиотекама и информационим центрима у земљи и иностранству у погледу библиотечке размене. Организација и рад Библиотеке уређени су Статутом Факултета, Правилником о раду библиотеке, Правилником о систематизацији послова.

У погледу информатичке опремљености простора за рад Факултет је у потпуности опремљен. У наставном процесу се непосредно користи 107 рачунара, а за рад запослених, као и за посебне активности студената још 153 рачунара. Факултет поседује 200 десктоп рачунара и 60 лаптоп рачунара и 30 видео пројектора. Рачунарске учионице су опремљене десктоп рачунарима са приступом интернету, којe се користи за потребе наставе а у време када нема наставе доступна је студентима и запосленима за самостални рад, истраживање и друге активности. Амфитеатар, све слушаонице и већи број учионица у протеклом периоду опремљен је са видео пројекторима, а у неким просторијама инсталирана је и додатна опрема (видео-конференцијска и друга мултимедијална опрема). На Факултету функционише и Систем за е-учење, заснован на Moodle окружењу.

Табела 10.1 Листа библиотека у самосталној високошколској установи -универзитету или академији струковних студија

Табела 10.2 Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошколској установи

Табела 10.3. Збирни преглед броја  уџбеника по областима (на српском и другим језицима)  који су доступни студентима

Евиденција:

Прилог 10.1а - Извод из библиотечке књиге инвентара

Прилог 10.1б Анкетни лист о библиотечком пословању

Прилог 10.2 - Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара у њој