Стандард 11. Извори финансирања високошколске установе

Извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно извођење наставе најмање за период законом прописаног трајања студијског програма.

            Факултет техничких наука у Чачку има дугорочно обезбеђена и планирана финансијска средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса, научно-истраживачких пројеката и професионалну активност. Извори финансирања Факултета су следећи:

1. Средства која обезбеђује оснивач:

      - за наставни процес по основу Закона о високом образовању, Посебног       колективног уговора за високо образовање и Уредбе о нормативима и стандардима         услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета

      - за научне пројекте Републике Србије - Факултет има склопљене уговоре са       Министарством просвете, науке и технолошког развоја за 5 пројеката основних   истраживања, 9 пројеката интегралних и интердисциплинарних истраживања и 11            пројеката технолошког развоја;

2. Сопствена средства која стиче Факултет: школарине, накнада трошкова за стручно оспособљавање и усавршавање, накнада за пружање научних, консултантских, експертских и других услуга и послова, у складу са Законом, а на основу уговора склопљених са корисницима тих услуга (сарадња са привредним и другим субјектима);

3. Остали извори (поклони, донације, спонзорства и сл.).

      Овим средствима Факултет самостално управља, на основу закона и општих аката Факултета. Факултет остварује позитивне финансијске резултате. У пословној 2010. години укупан приход износио је 187.986.360,26 динара, у 2011. 220.799.821,22, а у 2012. год. 222.651.123,81 динара. Спецификација прихода и расхода Факултета приказана је у финансијским извештајима (Прилог 11.1).

            Сва финансијска средства се исказују и евидентирају у складу са јединственом буџетском класификацијом. Факултет самостално планира распоред и намену финансијских средстава у циљу обезбеђивања финансијске стабилности и ликвидности у дужем периоду. Финансијски план садржи јасно представљене будуће планиране приходе и расходе по врстама и динамици. Савет Факултета усваја годишњи Финансијски план, који је доступан на сајту Факултета у докумету План рада Факултета http://www.ftn.kg.ac.rs/opsta-akta. Средства која Факултет остварује утврђују се и распоређују Финансијским планом, а према Правилнику о расподели средстава (Прилог 11.2).

            Факултет техничких наука обезбеђује јавност финансијског аспекта свог рада и транспарентност свог пословања, у првом реду кроз Извештај о пословању и Финансијски план, који пролазе прописану процедуру на Наставно-научном већу Факултета, које разматра Извештај и План, и Савету Факултета који разматра и усваја Извештај и План.

Евиденција:

Прилог 11.1 - Финансијски извештаји за последње три године  (2012, 2011, 2010)

Прилог 11.2 - Финансијски план за текућу годину