Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета           

Високошколска установа доноси и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду.

Факултет техничких наука у Чачку је утврдио Стратегију обезбеђења квалитета у свим процесима рада Факултета, са посебним нагласком на квалитет наставног процеса и услова студирања (Прилог 12.2). Факултет има Комисију за обезбеђење квалитета (Табела 12.1), чија је улога обезбеђење квалитета: планирање, реализација, надзор и унапређење ефективности и ефикасности свих процеса, а посебно наставног (Прилог 12.4).

Факултет је усвојио и примењује документ Стратегија обезбеђења квалитета, којим је  утврђен начин и поступак самовредновања студија, студијских програма, рада наставног и ненаставног особља и услова рада као дела стратегије Факултета за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студија. Овај документ садржи део о вредновању од стране студената, део о вредновању запослених на Факултету и део о вредновању од стране послодаваца свршених студената Факултета (Прилог 12.1). У периодичним самовредновањима обавезно је укључивање резултата анектирања студената. Документ Стратегија обезбеђења квалитета јавно је доступан на сајту Факултета http://www.ftn.kg.ac.rs/download/OpstaAkta/Strategija obezbedjenja kvaliteta.pdf . Комисија за обезбеђење квалитета обавља следеће послове:

- Припрема предлог Стратегије обезбеђивања квалитета и сачињава акционе планове за спровођење Стратегије;

- Припрема предлог побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање;

- Развија унутрашње механизме осигурања и унапређивања квалитета на нивоу Факултета;

- Одређује правила самовредновања;

- Разматра извештаје о самовредновању и даје своје мишљење;

- Подноси извештај Наставно-научном већу о стању у области квалитета најмање једанпут годишње;

- Предлаже, по потреби, ванредно самовредновање у појединим областима;

- Прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђивања квалитета и предлаже мере за отклањање уочених неусаглашености, у циљу побољшања квалитета;

- Обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета студијски програма, наставе и услова рада.

            Факултет је усвојио систем и процедуре самовредновања свих услова рада. Комисија за обезбеђење квалитета и Комисија за самовредновање укључене су у спровођење интерних и екстерних провера квалитета у циљу сертификације, надзора високошколске установе, студијских програма и диплома. Студенти имају активну улогу у доношењу и спровођењу самовредновања.

Сви запослени на Факултету, свако у свом делокругу обављања послова, доприноси реализацији утврђене стратегије. Руководство Факултета и Комисија за обезбеђење квалитета стално надзиру реализацију процеса, односно примену докумената за вредновање квалитета наставе, испита, успешности студија, квалитет уџбеника и других наставних средстава и по потреби утврђују програм унапређења (корективне и превентивне мере). Извештај о самовредновању установе обухвата све елементе квалитета свих студијских програма, укључујући и учешће студената у самовредновању и оцењивању квалитета (Прилог 12.1).

Факултет има усвојен Правилник о уџбеницима и другим наставним публикацијама који је јавно доступан на сајту Факултета (Прилог 12.3).

   Табела 12.1 Листа чланова комисије за квалитет

Евиденција:

Прилог 12.1 - Извештај о резултатима самовредновања високошколске установе

Прилог 12.2 - Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета

Прилог 12.3 - Правилник о уџбеницима  

Прилог 12.4 - Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет