Стандард 13. Јавност у раду          

Високошколска установа објављује потпуну, прецизну, јасну и доступну информацију о свом раду која је намењена студентима, потенцијалним студентима и осталим заинтересованим лицима.

            Почетком календарске године Факултет, у оквиру припрема за упис (http://www.ftn.kg.ac.rs/upis)  за наредну школску годину, објављује Информатор за студенте у штампаном облику, док је електронска верзија доступна јавности на сајту Факултета.

            Релевантне податке за јавност Факултет објављује на свом сајту. Руководство Факултета се директно стара да сви подаци које овај стандард предвиђа буду доступни јавности организацијом и радом служби Факултета. На сајту Факултета техничких наука у Чачку објављени су документи у којима су садржини основни задаци, циљеви, очекивани образовни исходи и опис свих студијских програма. Такође, заинтересованима су доступни услови уписа, преноса ЕСПБ бодова, износ школарине, стратегија обезбеђења квалитета, финансијски резултати и др. На основу доступних података сви студенти и заинтересовани могу стећи јасну представу о целокупним активностима на Факултету.

            Факултет о свим релевантним питањима информише студенте, запослене и јавност путем огласне табле, јавним документима у библиотеци, путем сајта, публикација (годишњак, информатор, итд.), путем конференција за новинаре, издавањем посебних саопштења, итд.

Факултет на интернет страници (http://www.ftn.kg.ac.rs/sluzbe/imenik) објављује листу наставника и сарадника са подацима о њиховим квалификацијама и ангажовању у установи.

Евиденција:

Прилог 13. 1 -  Сајт установе на коме се налазе подаци - http://www.ftn.kg.ac.rs